Meicirculaire 2019

In de raadsmemo van 2 juli 2019 zijn de effecten van de meicirculaire 2019 als volgt toegelicht.

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Bruto-effect meicirculaire (+ betekent positief voor het perspectief)

3.571

2.641

228

60

Totaal te oormerken bedragen

-4.859

-1.774

-1.360

-3.594

Netto-effect meicirculaire (- betekent negatief voor het perspectief)

-1.288

867

-1.132

-3.534

De meicirculaire leidt tot hogere inkomsten voor de gemeente. Door het oormerken van bedragen conform bestaande regels en werkwijzen neemt de bestedingsruimte af hetgeen voor vrijwel alle jaren een negatief effect heeft op het financieel perspectief.

Een nadere uitwerking van de geoormerkte bedragen staat in het volgende overzicht. Het oormerken van bedragen zorgt in vrijwel alle gevallen voor een verlaging van het bruto-effect van de circulaire en is de reden dat de bedragen negatief worden vermeld.

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Geoormerkte bedragen:

A. Loon- en prijscompensatie (- = aanvullend benodigd)

-27

-346

-359

-212

B. Mutaties in de niet-geïntegreerde onderdelen van de voormalige integratie-uitkering sociaal domein

-2.302

-2.230

-2.055

-2.161

C1. Uitkering tekorten jeugdhulp (€ 4,24 miljoen in periode ‘19-‘21)

-1.275

-1.287

C2. Inzet van uitkering onder C1. ten gunste van het financieel perspectief

3.300

940

C3. Additionele dekking tekort jeugdhulp vanuit reserve sociaal domein

1.301

D. Taakmutaties en wijzigingen in gelabelde uitkeringen en/of geïntegreerde onderdelen m.b.t. het sociaal domein

-1.251

-1.209

-1.264

-1.299

E. Overige mutaties in taken en gelabelde uitkeringen

-4

-2

78

78

Totaal geoormerkte bedragen

-4.859

-1.774

-1.360

-3.594

Bijstelling n.a.v. actualisatie reserve sociaal domein

Tijdens het 2e ijkmoment 2019 is de reserve Sociaal domein geactualiseerd en is gesteld dat de tekorten jeugdhulp vanaf 2021 een structureel karakter hebben. Na uitputting van de reserve Sociaal domein zullen deze ten laste van het perspectief gebracht worden.

Dit resulteert in een aanpassing van de geoormerkte bedragen (regels C1 t/m C3):

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Geoormerkte bedragen:

C1. Uitkering tekorten jeugdhulp (€ 4,24 miljoen in periode ‘19-‘21)

-1.275

-1.287

C2. Inzet van uitkering onder C1. ten gunste van het financieel perspectief

1.887

2.353

C3. Additionele dekking tekort jeugdhulp vanuit reserve sociaal domein

0

Totaal geoormerkte bedragen

-1.275

600

2.353

Verschil met raadsmemo meicirculaire (- betekent verlaging perspectief)

0

-1.413

112

Dit verschil zorgt respectievelijk voor een verhoging van € 1.413.000 en een verlaging van het geoormerkte bedrag € 112.000 in 2021 en 2022. Dit resulteert in een aanzienlijke verslechtering van het netto-effect in 2021 en in een lichte verbetering van het netto-effect in 2022.

Daarmee zijn de effecten van de meicirculaire als volgt verwerkt in de programmabegroting.

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Bruto-effect meicirculaire (+ betekent positief voor het perspectief)

3.571

2.641

228

60

Totaal te oormerken bedragen

-4.859

-1.774

-1.360

-3.594

Bijstelling n.a.v. actualisatie reserve sociaal domein (C2 en C3)

-1.413

112

Netto-effect meicirculaire na actualisatie reserve Sociaal domein (- betekent negatief voor het perspectief)

-1.288

-546

-1.022

-3.534