Cultuur, sport en recreatie

Lasten in €

18.228.000

Baten in €

2.634.000

Percentage van totale uitgaven

7%

Waar staat het programma voor?

Gouda is een bruisende, vitale en authentieke stad, waar de historie volop wordt beleefd. Goede voorzieningen en toonaangevende evenementen zijn cruciaal voor Gouda als aantrekkelijke stad om te wonen en werken. Mede daarom investeren we in cultuur voor al onze inwoners. Het beleid uit de nieuwe cultuurnota wordt de komende jaren uitgevoerd en de relatie tussen cultuur en het sociaal domein en tussen cultuur en economie wordt versterkt.

Bewegen en sporten brengt mensen dichter bij elkaar. Dat geldt voor jong en oud, via het sporten zelf maar ook via het verenigingsleven. In een stad met voor iedereen toegankelijke sportvoorzieningen is het goed en gezond leven. Toerisme is van wezenlijk belang voor Gouda.

Wat wil Gouda bereiken?

Cultuurnota

We geven verdere uitvoering aan de ambities zoals verwoord in de cultuurnota 'het cultureel vermogen van Gouda'.

Gouda 750 jaar

In 2022 heeft Gouda 750 jaar stadsrechten. Dit is bij uitstek een feest van en met de stad. In aanloop naar de viering van Gouda 750 vinden (culturele) evenementen plaats en zorgt de gemeente dat het erfgoed er goed bij staat.

Kaas

Via Cheese Valley wordt ingezet op samenwerking in de regio rond het thema en versterking van kaas als streekproduct. We werken verder aan de realisatie van de Cheese Experience als nieuwe Goudse attractie.

Watertoerisme en -recreatie

Gouda wil de ligging van de binnenstad aan het water zo goed mogelijk benutten in samenwerking met betrokken partijen. Koppelkansen met de inzet rond klimaatadaptatie worden benut. Waterrecreatie in het Groene Hart wordt een impuls gegeven.

Uitvoeren Programma Binnenstad

De binnenstad van Gouda is dé plek voor ontmoeting, beleving en winkelen. De gemeente organiseert dit in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren, makelaars, culturele instellingen en bewoners en heeft daarbij oog voor de inrichting van de openbare ruimte. De omgeving is schoon, heel en veilig.

Continueren verzakelijking van de relatie met Sport.Gouda

Om de dienstverlening naar sportverenigingen en sporters te optimaliseren is het van belang de relatie met Sport.Gouda verder te verzakelijken.

Versterken samenhang tussen sport en sociaal domein

Speerpunt in het sportbeleid is en blijft het ondernemen van initiatieven op dit snijvlak.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

Bijdragen uit de stad in het kader van Gouda750
€ 33
Besteding bezoekers: stijgende trend
50,4
Niet-sporters conform wettelijke indicator