Kadernota 2020-2023

In hoofdstuk 3 van de Kadernota 2020-2023 zijn de intensiveringen uitgebreid beschreven. In de voorliggende programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Het volgende overzicht bevat de intensiveringen waarvan de lasten rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht.

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Kadernota

P1: Extra reclame-inkomsten

0

0

0

100

P1: Investeringsbudget inrichting openbaar gebied Agnietenstraat en Korte Veste

0

-25

-25

-25

P1: Kapitaallasten IHP 2017

0

0

0

-807

P1: Kapitaallasten IHP herijking financiële reeks

-78

-32

100

29

P1: Onderwijs: huur school Wereldwijs

0

-145

-145

-145

P1: Uitvoering triple helix agenda (capaciteit)

0

0

0

-50

P1: Uitvoering triple helix agenda (werkbudget)

0

0

0

-30

P2: Bodemdaling (structurele capaciteit)

-80

-80

-80

-80

P2: Capaciteit energietransitie

0

0

0

-240

P2: Fonds Duurzaam Funderingsherstel

0

0

0

-140

P2: Intensivering duurzaamheid (structureel hogere bijdrage ODMH)

-65

-65

-65

-65

P3: Energie openbare verlichting

0

0

0

50

P3: Extra parkeerinkomsten Stationsgarage

0

0

0

50

P3: Groenalliantie

0

0

0

20

P3: Taakterugname Cyclus

0

0

0

500

P3: Versnelde dotatie reserve Groenfonds

400

700

0

0

P3: Versnelde dotatie reserve Woningbouw

0

0

710

0

P5: Evenementen

0

0

0

-50

P5: Kinderbibliotheek

0

0

0

-170

P5: Kinderboerderij

0

0

0

-35

P5: Ontwikkeling Grondbank

0

0

0

40

P5: Stadsmarketing

0

0

0

-185

P6: Leefbaarheid en Veiligheid

0

0

0

-510

P7: Taakstelling ambtelijke organisatie

0

0

0

150

P8: Vrijval stelpost taakstelling 2022 sluitende begroting

0

0

-500

0

Totaal

177

353

-5

-1.593