Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf geven we een dwarsdoorsnede van de meerjarige uitgaven voor het onderhoud We maken onderscheid in kapitaalgoederen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld wegen, openbare verlichting, bruggen, openbaar groen en riolering) en gemeentelijke gebouwen (bijvoorbeeld Huis van de Stad, Schouwburg, Cultuurhuis De Garenspinnerij).

De uitgaven zijn opgenomen in de verschillende programma's van de begroting.

Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de onderstaande nota's die door de raad zijn vastgesteld:

Nota

Datum vaststelling

Nota onderhoud schoolgebouwen

Vastgesteld op 12-12-2005

Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten

Vastgesteld op 13-12-2006

Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR)

Vastgesteld op 03-10-2005, actualisatie in 2018 (ter kennisname) aan de raad aangeboden

Nota lange-termijn-investeringen (LTI)

Vastgesteld op 25-05-2011

Nota beheerplan groot- en vervangingsonderhoud (GoVo)

Vastgesteld op 10-11-2012, actualisatie (ter kennisname) in 2018 aan de raad aangeboden

Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)

Vastgesteld op 06-03-2019

Nota onderhoud sporthallen en zwembaden

Vastgesteld op 27-06-2005

In totaal geeft Gouda jaarlijks rond de € 32 miljoen uit aan onderhoud van kapitaalgoederen. Omdat de onderhoudsbehoefte per jaar kan verschillen, kunnen de uitgaven ook jaarlijks verschillen. Daarom worden egalisatievoorzieningen gebruikt waaraan jaarlijks een bedrag wordt gedoteerd. In een jaar dat er minder wordt uitgegeven dan begroot, groeit de voorziening, en de middelen uit de voorziening zijn beschikbaar in een jaar waarin er meer wordt uitgegeven dan wordt toegevoegd aan de voorziening.