Energie en klimaat

Lasten in €

26.320.000

Baten in €

28.945.000

Percentage van totale uitgaven

9%

Waar staat het programma voor?

Op het gebied van klimaatadaptatie, bodemproblematiek, groen en water wil de gemeente werken aan een toekomstbestendige stad met droge voeten voor onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente handhaaft het ambitieuze doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. In aanvulling hierop wordt 2040 als streefdatum vastgesteld voor een gasvrije stad.

Wat wil Gouda bereiken?

Klimaatadaptatie: water en groen

De gemeente wil werken aan een toekomstbestendige stad in relatie tot wateroverlast, hitte en droogte. Tegelijkertijd moet de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad vergroot worden. Dat kan onder meer door het creëren van nieuw groen en water en het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande groen.

Bodemdaling

Gouda ligt in een gebied met sterke bodemdaling. De gemeente wil samen met partners werken aan een innovatieve aanpak. Dit moet leiden tot oplossingsrichtingen die bijdragen aan een toekomstbestendige stad.

Energietransitie: gasloos bouwen en wonen

Als Gouda in 2040 een aardgasloze stad wilt zijn, dan moet nu met onze partners in de stad gestart worden met een grootschalig traject van energietransitie voor bestaande bouw. In 2025 wil de gemeente een eerste Goudse woonbuurt gasloos hebben

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

199
Huishoudelijk restafval in kg per inwoner in 2016; streefwaarde 100 kg per inwoner in 2020
Toename van het aantal m2 openbaar groen
CO2 uitstoot omlaag