Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting

Ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2020-2023

De basis voor het meerjarenperspectief 2020-2023 ligt in de Kadernota 2020-2023, die 17 juli 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. De effecten van de meicirculaire 2019 konden niet meer in die kadernota worden meegenomen. Via een afzonderlijk raadsmemo van 2 juli 2019 zijn die met de raad gedeeld en nu alsnog verwerkt in deze begroting evenals de bijstellingen op basis van de voortgang in 2019. Zie daartoe onderstaande tabel.

In de tabel betekent een positief bedrag een overschot of voordeel voor het perspectief. Bij een negatief bedrag gaat het om een nadeel of tekort. De in de tabel geschetste ontwikkelingen worden hierna verder uitgewerkt en toegelicht.

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Meerjarenperspectief 2020-2023 conform Kadernota 2020-2023

2.798

285

1.132

6.492

Aanvullend:

Meicirculaire 2019

-1.288

-546

-1.022

-3.534

Geactualiseerd meerjarenperspectief t.b.v. programmabegroting 2020-2023 (na verwerking meicirculaire)

1.510

-261

110

2.958

2e ijkmoment 2019:

Uitwerkingsverschillen/correcties Kadernota

-450

-534

-941

-682

College- en raadsbesluiten

2

2

2

2

Voortgang 2019

8

1.565

1.409

492

Budgetneutrale wijzigingen

0

0

0

0

sub-totaal

-440

1.033

471

-188

Geactualiseerd meerjarenperspectief programmabegroting 2020-2023

1.070

772

582

2.770

Sluitende begroting

Voor 2020 en verder wordt een financieel sluitende begroting gepresenteerd. Alle jaarschijven in het meerjarenperspectief vertonen positieve saldi.