Wonen en leefomgeving

Lasten in €

42.161.000

Baten in €

16.726.000

Percentage van totale uitgaven

16%

Waar staat het programma voor?

Veranderingen in de maatschappij stellen steeds weer andere vragen aan de fysieke leefomgeving. Hoe blijft Gouda bereikbaar? Hoe komen de juiste woningen op de juiste plek? Wat is nodig voor een gezonde en veilige leefomgeving? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Wonen en leefomgeving.

Wat wil Gouda bereiken?

Versnelling woningbouw: In Gouda en de gehele randstad is sprake van een zeer grote vraag naar woningen. Om deze vraag te faciliteren is het nodig de woningbouw voor alle doelgroepen te versnellen. In Westergouwe wordt gewerkt aan de realisatie van fase 2 en planvorming van fase 3. Aan de hand van de verstedelijkingsagenda worden binnenstedelijke locaties in Gouda getransfor-meerd naar woningbouwlocaties. Hiervoor werkt de gemeente Gouda samen met woningcorporaties en private partijen. Het zwaartepunt ligt hierbij op de betaalbare koop- en huurwoningen, zowel in de middeldure als in de sociale sector.

Verbeteren bereikbaarheid: De gemeente Gouda onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om het wensbeeld van de wegenstructuur uit het Mobiliteitsplan te realiseren. Nog in de tweede helft van 2019 wordt hiervoor het Verkeerscirculatieplan opgeleverd. Resultaat: een voorkeursvariant voor de verkeerscirculatie inclusief verkeersmaatregelen. De resultaten van de voorkeursvariant van de verkeerscirculatie werkt Gouda in 2020 uit tot concrete maatregelen per kruispunt en wegvakken.

Gebiedsontwikkeling Spoorzone: In de omgeving van station Gouda, Burgemeester Jamessingel en Antwerpseweg liggen veel kansrijke locaties voor transformatie naar wonen. Met een ontwikkel-perspectief wordt vanuit een integrale benadering richting gegeven aan de gebiedsontwikkeling, zodat woningcorporaties en private partijen duidelijkheid hebben over de doelstellingen en kaders. Met slim ruimtegebruik en transformatie wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering en versterking van de positie van het stationsgebied en Gouda als centrumgemeente in de regio Midden-Holland.

Aan de slag voor vitale wijken: Samen met de woningcorporaties wordt de wijkontwikkeling in Korte Akkeren en Gouda Oost voortgezet. In 2020 worden op vier locaties woningbouwprojecten uitgevoerd, om een passend woningaanbod in de wijken te realiseren. Ook wordt gestart met een onderzoek om in beeld te brengen hoe en waar de "wijkontwikkeling" van de toekomst gestalte kan krijgen in kwetsbare buurten.

Omgevingsvisie voor Gouda: Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en een positieve bijdrage te laten leveren aan de stad, werkt de gemeente Gouda aan de implementatie van de Omgevingswet. Met de samenleving wordt een integrale visie op de fysieke leefomgeving opgesteld, de Omgevingsvisie. Dit moet bijdragen aan efficiënte en integrale besluitvorming over initiatieven.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

50
In 2020 worden 50 extra sociale 50 extra middeldure huurwoningen toegevoegd
6
In 2020 worden 6 knelpunten aangepakt voor een betere bereikbaarheid
=B
De gemiddelde kwaliteit van de openbare ruimte blijft minimaal op het niveau B(CROW)