Besluit bij Programmabegroting 2020-2023

(voorgesteld) besluit van
de gemeenteraad

voorstelnummer: 3352

onderwerp: Programmabegroting 2020-2023

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van 1 oktober 2019;

gelet op artikel 189 en 191 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen;

2. Niet langer te doteren aan de reserve Sociaal Domein en bij nihil deze reserve op te heffen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 november 2019.

De raad der gemeente voornoemd,

 

, griffier ,voorzitter 

mr. drs. E.J. Karman-Moerman M. Salet