Budgetneutrale wijzigingen

De voorgaande secties van dit hoofdstuk bevatten voorstellen die effect hebben op het (meerjaren)perspectief. Hierna volgen de voorstellen voor de zogenaamde budgetneutrale wijzigingen. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen van de exploitatiebudgetten aan de lasten- en batenkant voor dezelfde bedragen of het overhevelen van budgetten van het ene programma naar het andere. Ofschoon geen enkele wijzigingen effect heeft op het financieel perspectief, valt de vaststelling onder het budgetrecht van de gemeenteraad.

Programma 1

Actualisatie budgetten onderwijshuisvesting

Op basis van de laatste inzichten worden de ramingen voor onderwijshuisvesting geactualiseerd. Per saldo gaat het om een bedrag van € 34.000.

Promotie toerisme: exploitatiebudget omzetten in P-budget

Een deel van het exploitatiebudget wordt omgezet naar P-budget ter dekking van de personele kosten. Het betreft een bedrag van € 185.000 voor 2020 en verder.

Programma 3

Budgetten dagelijks beheer openbare ruimte

De herschikking van de budgetten dagelijks beheer openbare ruimte vindt structureel budgetneutraal plaats.

Openbare ruimte Westergouwe

De kosten van het beheer openbare ruimte Westergouwe fase 1 worden vanaf 2020 structureel gedekt uit de daarvoor benoemde begrotingspost Westergouwe.

Parkeerautomaten - contant geld

Het budget voor het ophalen en tellen van contant geld parkeerautomaten wordt overgeheveld naar het functionele programma.

Stadsecoloog

De meerjaren personeelslasten van de stadsecoloog (€ 28.500) worden gedekt uit exploitatiebudget Groen.

Stadsmarketing

De budgetten voor de VVV-activiteiten (stadsmarketing) zijn bij het eerste ijkmoment 2019 op een verkeerd programma geraamd. Deze wijziging is daar een budgetneutrale correctie op.

Programma 4

Actualiseren bijdrage RDOG

De bijdrage aan de RDOG wordt in de begroting geactualiseerd. Dit wordt gedekt binnen programma 4.

Eigen bijdrage Wmo

De begroting van de eigen bijdrage Wmo is geactualiseerd. Enerzijds in het kader van realistisch begroten. Anderzijds i.v.m. het effect op het abonnementstarief, dat gedekt zal worden uit de extra ontvangen rijksmiddelen. Per saldo is dit budgetneutraal.

Realistisch begroten sociaal domein

Er is realistisch begroot tussen de Wmo- en Jeugd-middelen, wat taakveldoverschrijdende budgetoverhevelingen tot gevolg heeft. Dit is per saldo budgetneutraal.

Stijging kosten Jeugdbeschermings-tafel (JB-tafel)

Het budget van de JB-tafel (Gouda-deel) wordt geactualiseerd op basis van de begroting 2019. Dit wordt gedekt binnen programma 4.

Subsidie OCW Regenboogsteden

Gouda ontvangt van 2019-2022 een subsidie van € 20.000 per jaar t.b.v. inclusie, diversiteit en burgerschap. Dit is budgetneutraal.

Programma 6

Ondermijningsfonds

Vanuit het Ondermijningsfonds van het Rijk ontvangt Gouda € 165.000 op basis van het opgestelde Projectplan 'familie-aanpak en gezonde horeca'. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.

Programma 7

RDS

Dit betreft een herschikking van het budget voor Contractmanagement MH. Dit is een budgetneutrale wijziging.

Waarderingskamer

Overhevelen budget Waarderingskamer van programma Bestuur en Organisatie naar programma Algemene Dekkingsmiddelen.

P-budget en inkomsten MBL (overhead)

Er worden uren doorbelast naar regiogemeenten m.b.t. volwasseneneducatie. Per saldo is dit budgetneutraal.

Programma 8

ROO herschikking

Dit betreft een budgetneutrale wijziging waarmee de dotatie en de onttrekking met hetzelfde bedrag aangepast worden. Hierdoor wordt de begroting 2020 beter afgestemd ten opzichte van de verwachte realisatie.

Overig

Doorbelaste loonkosten

Bij diverse afdelingen vindt een herschikking plaats van de doorbelaste loonkosten naar de verschillende programma's en taakvelden. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.

Interne doorbelastingen

Om de administratieve last te beperken op de bedrijfsvoeringskosten wordt voorgesteld om de interne doorbelastingen voor kantinekosten, porti- en verzendkosten, licentiekosten en kleurafdrukken af te schaffen en alle hiervoor beschikbare budgetten centraal neer te zetten bij FAZ en INA. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.