Incidentele baten en lasten

Artikel 189 van de Gemeentewet schrijft voor dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Daarmee wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Om vast te kunnen stellen dat sprake is van structureel evenwicht is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Daartoe is in de begroting een limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten opgenomen en zijn deze per programma inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vermeld, zowel incidenteel als structureel.

Het overzicht van baten en lasten dient niet alleen voor het horizontale toezicht door de raad, maar is voor de financiële toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, een belangrijk overzicht bij de bepaling of de gemeente in aanmerking komt voor het gewenste repressieve toezicht.

In de onderstaande tabel is aangegeven wat het saldo van het totaal van de incidentele baten en de incidentele lasten is in het meerjarenperspectief.

Programma

Omschrijving lasten (bedragen * € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Programma 01

Gouda Onderneemt - ondersteuning

20

Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt

60

60

Programma 02

Programma 03

Achterstanden dagelijks onderhoud openbare ruimte

481

Activiteiten versnellen woningbouw

180

Capaciteit ruimtelijke plannen

250

250

Bijdrage aan reserve versnellen woningbouwbouw en (gebieds)transformatie

1.910

1.160

Speelplekken

50

50

Verbetering Groen

500

1.000

Omgevingswet

650

0

0

Onderzoeksmiddelen Wijkontwikkeling

50

50

Programma 04

Maatwerk jeugd

4.300

Schuldhulpverlening

43

Nieuw beleid sociaal domein, waarvan

- Versterking communicatie

80

80

80

- Preventie schulden

175

175

- Inclusie

100

100

100

- Integrale uitvoeringsorganisatie SD

200

200

50

- Preventie

100

100

100

Programma 05

Sportimpuls

60

Restauraties monumenten

150

150

Gouda 750 jaar stadsrechten

750

Grondexploitaties

11.495

13.959

11.621

11.256

Programma 06

Impulsbudget weerbaarheid

75

Programma 07

Contractmanagement MH

741

Programma 08

GR Bedrijvenschap Regio Gouda (Algemene reserve)

3.900

Spaaroptie

500

Totaal incidentele lasten

21.670

17.584

16.851

11.256

Programma

Omschrijving baten (bedragen * € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Programma 01

Programma 02

Programma 03

Achterstanden dagelijks onderhoud openbare ruimte (Algemene reserve)

-481

Activiteiten ruimtelijke plannen (Reserve Versnellen woningbouw)

-180

Capaciteit ruimtelijke plannen (Algemene reserve)

-250

-250

Speelplekken (Algemene reserve)

-50

-50

Verbetering Groen (Algemene reserve)

-500

-1.000

Programma 04

Maatwerk Jeugd (Reserve SD)

-4.300

Schuldhulpverlening (Reserve SD)

-43

Nieuw beleid sociaal domein, waarvan

- Communicatie-adviseur (Algemene reserve)

-80

-80

-80

- Preventie schulden (Algemene reserve)

-175

-175

- Inclusie (Algemene reserve)

-100

-100

-100

- Integrale uitvoeringsorganisatie SD (Algemene reserve)

-200

-200

-50

- Preventie (Algemene reserve)

-100

-100

-100

Programma 05

Sportimpuls

-60

Restauraties monumenten

-150

-150

Gouda 750 jaar stadsrechten

-750

Grondexploitaties

-11.495

-13.959

-11.621

-11.256

Programma 06

Programma 07

Contractmanagement MH

-741

Programma 08

GR Bedrijvenschap Regio Gouda

-3.900

Totaal incidentele baten

-18.405

-16.314

-16.851

-11.256

Exploitatie voor bestemming (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Totaal lasten

267.953

271.359

271.231

269.896

Totaal baten

-267.321

-271.993

-274.680

-274.265

Saldo (- = voordeel)

632

-634

-3.449

-4.369

Mutaties reserves

Storting in reserves

5.029

3.495

6.034

2.224

Putting uit reserves

-6.732

-3.634

-3.167

-625

Saldo reserves

-1.702

-139

2.867

1.599

Saldo begroting na bestemming (- = voordeel)

-1.070

-772

-582

-2.770

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-3.265

-1.270

0

0

Structureel begrotingssaldo

-4.335

-2.042

-582

-2.770

Geconcludeerd kan worden dat meerjarig geen structurele lasten worden gedekt door incidentele baten en dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is.