Economie, werk en onderwijs

Lasten in €

20.454.000

Baten in €

8.007.000

Percentage van totale uitgaven

7%

Waar staat het programma voor?

Het programma Economie, werk en onderwijs draait om het versterken van de economie waarbij inwoners zoveel mogelijk meedoen. Dit vraagt om een stevige verbinding tussen de drie werkvelden economie, werk en onderwijs. Het programma draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aan innovatie en aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Tevens draagt dit bij aan een goed onderwijsaanbod, adequate onderwijshuisvesting en een goede verbinding tussen onderwijs en het sociaal domein. Circulair produceren en consumeren gelden in dit kader als uitgangspunt.

Wat wil Gouda bereiken?

Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en stimuleren innovatie

Gouda wil, vanuit een stimulerende rol, dat het aanbod van opleidingen aansluit op de vraag van het bedrijfsleven en innovatie in Triple Helix-verband optimaliseren. Gouda stimuleert dat jongeren opleidingen kiezen met een beroepsperspectief en de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen en aan het werk te gaan.

Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid

Gouda wil jeugdwerkloosheid voorkomen. Gouda zet in op preventie jeugdwerkloosheid en een effectieve aanpak, opdat de jeugdwerkloosheid in de periode 2019-2022 met 100 jongeren structureel daalt.

Versterken vestigingsklimaat in Gouda en de regio

Gouda wil een aantrekkelijke stad zijn voor het midden- en kleinbedrijf en grote ondernemers. Met Gouda Onderneemt is een economische agenda 2018-2020 opgesteld, met maatregelen die het vestigingsklimaat versterken. De gemeente evalueert samen met Gouda Onderneemt de economische agenda en stelt in samenwerking met Gouda Onderneemt een nieuwe agenda op. In regionaal verband werken de gemeenten van Midden-Holland, samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs aan een nieuw perspectief op de economische ontwikkeling van de regio.

Versterken onderwijs en tegengaan schooluitval

Gouda wil dat jongeren zich tijdens hun schoolloopbaan zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Vanuit een ‘Onderwijsagenda’ werkt Gouda met het onderwijs aan een goed onderwijsaanbod, aan doorlopende leerlijnen en aan de voorwaarden opdat jongeren een startkwalificatie behalen.

Kostenefficiënte onderwijshuisvesting met toekomstbestendige schoolgebouwen

Gouda wil kostenefficiënte onderwijshuisvesting met duurzame- en toekomstbestendige schoolgebouwen realiseren. Samen met het onderwijs is een Integraal Huisvestigingsplan opgesteld, dat als basis geldt voor een meerjarige aanpak.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

100
Streefwaarde 2020: afname aantal voortijdige schoolverlaters tot 1,75% (= 100 jongeren)
100
Streefwaarde periode 2019-2022: afname jeugdwerkloosheid met 100 jongeren structureel
T10
Streefwaarde 2020: leegstand kantoren buiten top 10 gemeenten met hoogste leegstand