Sociaal domein

Lasten in €

123.125.000

Baten in €

27.388.000

Percentage van totale uitgaven

45%

Waar staat het programma voor?

De groeiende verantwoordelijkheid en de (zorgen over de) omvang van de middelen voor de sociale opgaven in de stad vragen om een gerichte integrale aanpak binnen het programma sociaal domein. Wat is ieders rol in de inclusieve stad; hoe kunnen we stimuleren dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving; hoe kunnen mensen worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van hun eigen kracht; voor welke kwaliteit van zorg en ondersteuning staan we; hoe kunnen we onze dienstverlening inrichten naar de taken en opgaven in het sociaal domein; en hoe zorgen we voor normalisatie en demedicalisering; hoe zorgen we ervoor dat kinderen veilig opgroeien en doorbreken we de cirkel van opgroeien in armoede. Dit is een greep uit de vraagstukken, die in dit programma aan bod komen.

Wat wil Gouda bereiken?

Nieuw beleidskader sociaal domein 2020-2023

2020 is het jaar waarin de koers voor de komende jaren wordt vastgesteld. Er komt een nieuw integraal beleidskader sociaal domein, waarmee beleid en begroting beide ontschot zijn en op elkaar aansluiten.

Werken aan een inclusieve en tolerante stad

Een stad waarin iedereen zich thuis kan voelen en kan deelnemen aan de samenleving. Een integrale uitvoeringsorganisatie sociaal domein. Een gemeentelijke toegang en dienstverlening in het sociaal domein die optimaal aansluit bij de persoonlijke situatie, mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de inwoners met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Transformatie jeugdhulp

Effectievere samenwerking in de keten zodat gezinnen met complexe problemen sneller en effectiever worden geholpen. Normalisatie en demedicalisering van de zorg.

Preventie

Meedoen mogelijk maken en beschermen en bevorderen van kwaliteit van leven. Specifieke aandacht voor vroegsignalering van schulden en voorkomen problematische schulden bij jongeren.

Gewoon thuis wonen mogelijk maken

We maken (beschutte) woonvormen mogelijk met ambulante intensieve begeleiding en streven ernaar dat zoveel mogelijk kinderen veilig kunnen opgroeien in de (t)huissituatie.

Aanpak huiselijk geweld

Vroegsignalering van huiselijk geweld en geweld duurzaam te stoppen.

Programma 'naar een nieuwe sociale dienst'

Doel is om de dienstverlening aan cliënten duurzaam op een hoger plan te brengen, meer inwoners te laten participeren en een blijvende reductie te bewerkstelligen van minimaal 200 inwoners die langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren

Toename % inwoners tevreden over deelname aan de samenleving
Afname jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering
200
Structurele afname aantal langdurig bijstandsgerechtigden vanaf medio 2018