Financiering

De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de leningenportefeuille (het lange vreemd vermogen). Uit de onderstaande investerings- en financieringsstaat blijken de verwachte financieringstekorten voor de jaren 2020 tot en met 2023. Deze verwachte tekorten zijn gefixeerd op de omvang van de kasgeldlimiet.

Gedetailleerde informatie over financiering, treasury, leningenportefeuille etc. is opgenomen in de zogenaamde paragraaf financiering binnen deze programmabegroting.

Bedragen * € 1.000

ultimo 2020

ultimo 2021

ultimo 2022

ultimo 2023

INVESTERINGEN

(Im)materiële vaste activa

353.119

358.822

365.080

364.089

Financiële vaste activa

3.396

3.392

3.392

3.392

Totaal vaste activa

356.516

362.214

368.471

367.481

Onderhanden werk (grondexploitaties)

18.604

12.039

8.187

2.090

TOTAAL VASTE ACTIVA EN ONDERHANDEN WERK

375.119

374.253

376.658

369.571

FINANCIERING

Eigen vermogen:

Algemene reserve (inclusief reserve Sociaal Domein, reserve 3D's en Egalisatiereserve Openbare ruimte)

35.834

35.502

38.942

43.298

Bestemmingsreserves

25.177

26.142

26.151

26.164

Vreemd vermogen:

Voorzieningen (inclusief voorzieningen grondexploitaties)

33.980

29.959

28.695

27.216

Opgenomen langlopende geldleningen

258.129

260.650

260.871

250.894

TOTAAL FINANCIERINGSMIDDELEN

353.119

352.253

354.658

347.571

FINANCIERINGSTEKORT (+) OF OVERSCHOT (-)

22.000

22.000

22.000

22.000