Leefbaarheid en veiligheid

Lasten in €

9.157.000

Baten in €

171.000

Percentage van totale uitgaven

3%

Waar staat het programma voor?

Het programma Leefbaarheid en veiligheid omvat een breed scala aan onderwerpen, van jeugdcriminaliteit en radicalisering tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Veel energie is gericht op de aanpak woninginbraken.

Voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken is de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel. Stadstoezicht ondersteunt de uitvoering van het beleid met toezicht en handhaving.

Wat wil Gouda bereiken?

Door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder laten dalen

De aanpak van het aantal woninginbraken blijft de hoogste prioriteit houden in 2020. Het aantal inbraken is in 2019 verder gedaald. Dit resultaat moet nu structureel vastgehouden worden.

De inzet op jeugdcriminaliteit bestaat uit zowel preventieve als repressieve maatregelen. In de nieuwe Kadernota 2019-2022 staat de aanpak van jeugdcriminaliteit centraal, met een intensieve samenwerking tussen de domeinen van veiligheid en zorg.

Aanpak van drugscriminaliteit

Door analyse van informatie en het gezamenlijke optrekken met partners wordt de aard en omvang van drugscriminaliteit in Gouda in kaart gebracht.

Voorkomen van radicalisering en polarisatie

De nadruk ligt in 2020 op de opvang van mogelijke terugkeerders, het verkleinen van de voedingsbodem van radicalisering en jihadisme en het bieden van tegenwicht aan radicalisering.

Tegengaan van ondermijning

Het is een maatschappelijk probleem wanneer de onderwereld en de bovenwereld zich met elkaar vermengen. Voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit wordt een integrale aanpak gehanteerd.

Afname sociale overlast: focus op woonoverlast en personen met verward gedrag

De zorg- en veiligheidspartners streven naar een hanteerbare mate van overlast op straat en in de buurt. Bij escalatie kunnen bestuurlijke instrumenten uitkomst bieden.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren

10%
Streefwaarde afname aantal woninginbraken in 2020
10%
Streefwaarde afname aantal meldingen jeugdoverlast in 2020
5%
Streefwaarde afname aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling in 2020