Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.

Activa

bedragen * € 1.000

01-01-2020

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

342.451

340.024

346.157

352.844

352.283

Immateriele vaste activa

13.526

13.096

12.666

12.236

11.806

Financiele vaste activa

3.406

3.396

3.392

3.392

3.392

TOTAAL VASTE ACTIVA

359.384

356.516

362.214

368.471

367.481

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden/ bouwgrond in expl.

22.796

18.604

12.039

8.187

2.090

Voorzieningen grondexploitaties

-5.488

-5.488

-5.488

-5.488

-5.488

Totaal voorraden

17.308

13.116

6.552

2.699

-3.397

Uitzettingen

19.400

19.400

19.400

19.400

19.400

Liquide middelen

30

30

30

30

30

Overlopende activa

12.900

12.900

12.900

12.900

12.900

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

49.638

45.446

38.882

35.029

28.933

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

409.022

401.962

401.096

403.501

396.414

Passiva

bedragen * € 1.000

01-01-2020

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

VASTE PASSIVA

Algemene reserve

37.854

35.834

35.502

38.942

43.298

Bestemmingsreserves

23.789

25.177

26.142

26.151

26.164

Totaal eigen vermogen

61.643

61.010

61.644

65.093

69.462

Voorzieningen

34.690

28.492

24.471

23.207

21.728

Opgenomen langlopende geldleningen

248.360

258.129

260.650

260.871

250.894

Totaal vreemd vermogen

283.049

286.622

285.122

284.078

272.622

TOTAAL VASTE PASSIVA

344.692

347.632

346.766

349.171

342.084

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden:

Opgenomen kasgeldleningen

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Overige kortlopende schulden

21.330

21.330

21.330

21.330

21.330

Totaal kortlopende schulden

41.330

31.330

31.330

31.330

31.330

Totaal overlopende passiva

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

64.330

54.330

54.330

54.330

54.330

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

409.022

401.962

401.096

403.501

396.414