Lijst Verbonden Partijen

Met de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2016 is de gemeente voortaan verplicht om in de paragraaf Verbonden Partijen een overzicht op te nemen.

Per verbonden partij is een overzicht opgenomen met daarin opgenomen:

  • Doel en openbaar belang
  • Wijze van dienen gemeentebelang
  • Beleidsvoornemens
  • Risico’s
  • Financiële gegevens

Gemeenschappelijke regelingen

Regio Midden Holland

Naam verbonden partij

Regio Midden Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.regiomiddenholland.nl

Programma(s)

7. Bestuur en organisatie

Taakveld

0.1 Bestuur

Aard

GR

Deelnemerspercentage

20% (Ieder AB lid heeft 1 stem)

Doel en openbaar belang

Regionale beleidsvorming en strategische belangenbehartiging van de aangesloten gemeenten
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Beleidsvoornemens 2020

Uitvoering van de in 2019 opgestelde nieuwe agenda voor regionale samenwerking "De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding" met 4 thema's:
- Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energieneutraal;
- Vitale regio en bereikbare woon-werklocaties;
- Toekomstbestendige economie;
- Voldoende passende woningen van goede kwaliteit

Met Alphen aan de Rijn, Gouda en Woerden het opstellen van een nieuwe meerjarige agenda als basis voor de regionale samenwerking;

Risico's

Bijdrage in 2020

€ 127.952

Bijdrage t.o.v. totaal

31%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

745

696

430

Vreemd vermogen

ultimo

390

484

749

Resultaat

291

184

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Omgevingsdienst Midden-Holland

Naam verbonden partij

Omgevingsdienst Midden Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.odmh.nl

Programma(s)

2. Energie en klimaat 3; Wonen en leefomgeving

Taakveld

7.4 Milieubeheer; 8.3 Wonen en bouwen

Aard

GR

Deelnemerspercentage

17,0% (Stemverhouding op basis van budget € 100.000 = 1 stem)

Doel en openbaar belang

Bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen, waarvan 1 lid zitting heeft in het DB.

Beleidsvoornemens 2020

In gezamenlijk afstemmen van duurzaamheidsthema's naar het voorbeeld van de "Regionale Energiestrategie".
Ondersteuning gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet, en de realisatie van milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen. Verbeteren dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Risico's

De ODMH heeft een risicoanalyse uitgevoerd volgens de systematiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR), welke uitwijst dat het ODMH over een adequaat weerstandsvermogen beschikt. Dit betekent dat alle additionele resultaten terugvloeien naar de deelnemers. De risicoanalyse zal jaarlijks worden herhaald, om te kunnen beschikken over een actueel risicobeeld en een richtpunt te hebben bij de weging van de financiële buffer.

Bijdrage in 2020

€ 3.033.795

Bijdrage t.o.v. totaal

17%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

3.493

2.746

2.310

Vreemd vermogen

ultimo

8.538

8.763

8.701

Resultaat

895

292

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Naam verbonden partij

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Vestigingsplaats

Schiedam

Website

www.heerlijkbuiten.nl/natuur en recreatieschappen/groenalliantie-middenholland.nl

Programma(s)

1.Economie en onderwijs; 2 Energie en klimaat; 5.Cultuur, sport en recreatie;

Taakveld

3.4 Economische promotie; 7.4 Milieubeheer; 5.1 Sportbeleid en activering

Aard

GR

Deelnemerspercentage

20%; 5 deelnemende gemeenten met elk 2 AB-leden; ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang

Beheer van recreatieterreinen voor regionale dagrecreatie in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en enkele kleinere gebieden.
Daarnaast is men beheerder en ontwikkelaar van routestructuren in het Groene Hart.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee leden die door de raad en het college zijn aangewezen.
In de gebiedsadviescommissies zitten 2 raadsleden.

Beleidsvoornemens 2020

Uitvoeren van investeringen o.b.v. de Kwaliteitsimpuls in vrijwel alle beheergebieden; blijven investeren in de routestructuren; versterken van de samenwerking met allereerst Staatsbosbeheer en daarnaast met andere gebiedspartijen voor recreatie en natuurbeheer; grootschalige vervanging van boomopstanden als gevolg van de essentaksterfte.

Risico's

De financiële bijdrage van de provincie wordt afgebouwd naar 90%; onduidelijk is wat er gebeurt vanaf 2026 met de provinciale bijdrage. Bij de herijking van de begroting in 2019 zal het bestuur de eerste stappen zetten om de dekking van het eventueel voorzienbare tekort in 2026 meerjarig te vertalen naar concrete (begrotings-)maatregelen.

Bijdrage in 2020

€ 539.600

Bijdrage t.o.v. totaal

38%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

8.107

8.225

4.811

Vreemd vermogen

ultimo

3.460

4.354

3.738

Resultaat

179

172

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Streekarchief Midden-Holland

Naam verbonden partij

Streekarchief Midden-Holland

Vestigingsplaats:

Gouda

Website:

www.samh.nl

Programma(s):

5. Cultuur sport en recreatie

Taalveld(en):

5.5 Cultureel erfgoed

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang:

SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Beleidsvoornemens 2020:

Op de beleidsvisie “Paradoxen” is een vervolg/aanvulling geschreven “Naar een 3-dimensionaal verleden”. Deze is nog niet vastgesteld door het bestuur. We gaan al wél van de uitgangspunten uit die daarin geformuleerd staan.

De focus van het Streekarchief is duidelijk. Ze adviseert vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid over goede inrichting van de archiveringsprocessen met het oog op toegankelijkheid, ze zijn een betrouwbare kennis (een kennisplatform) voor burgers op zoek naar (overheids)informatie en zijn partner in lokale erfgoedprojecten die door burgers opgezet worden.

Risico's:

De structurele financiële problematiek. Egalisatievoorziening.

Bijdrage in 2020

€ 472.006

Bijdrage t.o.v. totaal

38%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

282

260

249

Vreemd vermogen

ultimo

303

272

220

Resultaat

-52

10

12

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Promen

Naam verbonden partij

Promen

Vestigingsplaats

Capelle aan den IJssel

Website

www.promen.nl

Programma(s)

4. Sociaal domein,

Taakveld

6.4 Begeleide participatie; 6.5 Arbeidsparticipatie

Aard

GR

Deelnemerspercentage

36%

Doel en openbaar belang

Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening.
Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het DB en AB zit een collegelid dat door het college is aangewezen.

Beleidsvoornemens 2020

Volgen in een ondernemingsplan 2020 dat in november naar de raad komt voor een zienswijze.

Risico's

Een financieel risico waar de gemeente mee te maken krijgt is het updaten van de functiebeschrijvingen van leidinggevenden en staf. Dit traject wordt medio 2019 afgerond en worden gemaakte keuzes betrokken bij de opstelling van het ondernemingsplan 2020 in het njaar van 2019.

Bijdrage in 2020

€ 10.197.000

Bijdrage t.o.v. totaal

38%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

1.783

1.855

1670

Vreemd vermogen

ultimo

8.037

8.233

8324

Resultaat

313

110

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

Ondernemingsplan

Bedrijvenschap Regio Gouda

Naam verbonden partij

Bedrijvenschap

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.gouwepark.nl

Programma(s)

1. Economie, werk en onderwijs

Taakveld

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Aard

GR

Deelnemerspercentage

13,3% (Ieder AB-lid heeft 1 stem)

Doel en openbaar belang

Het in een samenwerkingsverband van Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ontwikkelen van een bedrijventerrein Gouwe Park.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De leden van het AB worden door de raden danwel uit de colleges aangewezen. Hiervan moet tenminste 1 lid deel uitmaken van het college van B&W. De gemeente Gouda wijst de plaatsvervangend voorzitter aan.

Beleidsvoornemens 2020

Inzet op het voor eind 2021 uitgeven van de resterende bedrijfsgronden en realiseren van de hiermede verband houdende civieltechnische werken.

Risico's

Vertraging in de verwachte uitgifte van de resterende bedrijfsgronden

Bijdrage in 2020

0

Bijdrage t.o.v. totaal

0

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

5832,9

€ 9.040

€ 10.449

Vreemd vermogen

ultimo

9.454

530

€ 100

Resultaat

0

0

0

Bron

jaarrekening

begroting

begroting

Grondbank RZG Zuidplas

Naam verbonden partij

Grondbank RZG Zuidplas

Vestigingsplaats:

Den Haag

Website:

www. ontwikkelingzuidplaspolder.nl

Programma(s):

3. Wonen en leefomgeving

Taalveld(en):

8.3 Wonen en bouwen

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

5%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang:

Het verwerven van strategische grondposities in de Zuidplaspolder voor een integrale gebiedsontwikkeling.
Tevens de verkoop van de verworven gronden tegen een zo gunstig mogelijke waarde ontwikkeling van deze gronden.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. Het college van Gouda doet een bindende voordracht voor het DB-lid.

Beleidsvoornemens 2020:

Risico's:

Bijdrage in 2020

€ 135.000

Bijdrage t.o.v. totaal

6%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

-21.458

-17.875

0

Vreemd vermogen

ultimo

96.382

93.187

95.500

Resultaat

1.375

3.583

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Naam verbonden partij

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Website

www.rdog.nl

Programma(s)

4. Sociaal domein; 6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; 1.2 Openbare orde en veiligheid

Aard

GR

Deelnemerspercentage

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de burgers in de regio Hollands Midden in normale en crisisomstandigheden. Daarnaast zet de RDOG in om effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zit een lid die door de raad is aangewezen.
Het lid maakt deel uit van het college.

Beleidsvoornemens 2020

Vitale ouderen: zo lang mogelijk gezond zelfstandig wonen. Verkleining van gezondheidsverschillen: verschillen overbruggen tussen lage inkomens en opleiding. Bevorderen van een gezonde omgeving: kwaliteit van leefomgeving door o.a. Omgevingswet. Versterking van sociale en fysieke veiligheid: beschermen tegen gevaar in de openbare ruimte.

Risico's

Digitaal dossier, strak projectmanagement; Veilig Thuis: capaciteit vs taken cq meer meldingen; Wegvallen markttaken: heldere tarifering; Onrechtmatige aanbestedingen: beheersing van complexe materie; Project RDOG 2024 (toekomstbestendige RDOG HM); governance goed invullen; Privacy en integriteit: medewerkers opleiden; aansluiting JGZ op Jeugdhulp: permanente aandacht; indexeringsproblematiek; budgetproblematiek voor uitvoering wettelijke taken.

Bijdrage in 2020

€ 4.006.000

Bijdrage t.o.v. totaal

9%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

923

3.627

3533

Vreemd vermogen

ultimo

29.911

25.780

29.983

Resultaat

708

833

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Veiligheidsregio Hollands Midden

Naam verbonden partij

Veiligheidsregio Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Website

www.vrhm.nl

Programma(s)

6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

1.2 Openbare orde en veiligheid

Aard

GR

Deelnemerspercentage

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Beleidsvoornemens 2020

Risico's

Bijdrage in 2020

€ 4.631.107

Bijdrage t.o.v. totaal

9,3%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

5.966

5.837

4493

Vreemd vermogen

ultimo

28.772

27.334

26353

Resultaat

-249

300

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland

Naam verbonden partij

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Vestigingsplaats:

Leiden

Website:

www. bsgr.nl

Programma(s):

1 economie, werk en onderwijs ; 2.Energie en klimaat; 3 wonen en leefomgeving; 5 cultuur, sport en recreatie; 7 bestuur en organisatie 8. Financiering en algemene Dekkingsmiddelen

Taalveld(en):

3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (marktgelden)
3.4 economische promotie (toeristenbelasting)
7.4 Milieubeheer; (7.2 riolering; 7.3 afval; 8.3 wonen en bouwen (leges bouwvergunningen)
2.3 recreatieve havens (haven- en liggelden) ; 0.2 burgerzaken
0.61 OZB woningen; 0.62 OZB niet woningen;
0.63 Parkeerbelasting; 0.64 Belastingen overig

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

10,22%
Aantal stemmen gerelateerd aan bijdrage in kalenderjaar

Doel en openbaar belang:

Het heffen en invorderen van lokale belastingen voor de deelnemers. Daarnaast het bepalen van de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in deze gemeente.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zit een collegelid die door het college benoemd is.

Beleidsvoornemens 2020:

Risico's:

Bijdrage in 2020

€ 1.196.356

Bijdrage t.o.v. totaal

10%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

2.094

2.055

641

Vreemd vermogen

ultimo

10.714

4.825

5.639

Resultaat

1294

624

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Overige verbonden partijen

B.V. Sport.Gouda

Naam verbonden partij

B.V. Sport.Gouda

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.sportpuntgouda.nl

Programma(s)

5. Cultuur, Sport en recreatie

Taakveld

5.1 Sportbeleid en activering; 5.2 Sportaccommodaties

Aard

BV

Deelnemerspercentage

100% stemrecht als aandeelhouder

Doel en openbaar belang

Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden.
Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sportevenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en advies & consult.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Beleidsvoornemens 2020

Risico's

Bijdrage in 2020

Dit wordt de bijdrage 2019 (€ 4.990.244,-) + indexering 2020

Bijdrage t.o.v. totaal

n.v.t.

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

1.467

1.228

nb

Vreemd vermogen

ultimo

3.481

1.427

nb

Resultaat

-164

-239

-69

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

N.V. BNG

Naam verbonden partij

N.V. BNG

Vestigingsplaats

Den Haag

Website

www.BNG.nl

Programma(s)

8. Dekkingsmiddelen

Taakveld

0.8 Overige baten en lasten

Aard

NV

Deelnemerspercentage

0,15%. Er is stemrecht via de aandeelhouder.

Doel en openbaar belang

Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Beleidsvoornemens 2020

Risico's

Bijdrage in 2020

geen

Bijdrage tov het totaal

nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

4.220.000

4.257.000

nb

Vreemd vermogen

ultimo

135.805.000

133.252.000

nb

Resultaat

393.000

337.000

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

Oasen N.V

Naam verbonden partij

Oasen N.V.

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.oasen.nl

Programma(s)

8. Dekkingsmiddelen

Taakveld

0.8 Overige baten en lasten

Aard

NV

Deelnemerspercentage

9,63%
stemrecht als aandeelhouder.

Doel en openbaar belang

Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid.

Beleidsvoornemens 2020

Risico's

Bijdrage in 2020

geen

Bijdrage t.o.v. totaal

nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

103.668

108.494

nb

Vreemd vermogen

ultimo

162.538

159.959

nb

Resultaat

6.583

4.826

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

N.V. Cyclus

Naam verbonden partij

N.V. Cyclus

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.cyclusnv.nl

Programma(s)

3. Wonen en leefomgeving

Taakveld

5.7 Openbaar groen; 8.3 Wonen en bouwen

Aard

NV

Deelnemerspercentage

Stemrecht als aandeelhouder 23,5 %

Doel en openbaar belang

Advisering en uitvoering afvalbeheer (inzameling, verwerking), reiniging en gladheidsbestrijding.

Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Beleidsvoornemens 2020

Op basis van de DVO's wordt de prestatie gemonitord. Waar nodig worden aanvullende afspraken gemaakt.

Risico's

De recent afgesloten DVO's bieden voor de komende jaren uitvoerings- en financiële zekerheid. De effecten van landelijke nieuwe wet- en regelgeving kunnen consequenties hebben op de DVO-afspraken en daarmee ook voor Gouda een financiële impact hebben.

Bijdrage in 2020

Bijdrage tov totaal

nb

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

11.408

9.105

nb

Vreemd vermogen

ultimo

21.695

31.051

nb

Resultaat

608

426

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Coöperatieve Parkeerservice U.A.

Naam verbonden partij

Coöperatieve Parkeerservice u.a.

Vestigingsplaats

Website

www. Parkeerservice.nl

Programma(s)

3. Wonen en leefomgeving

Taakveld

2.2 Parkeren

Aard

Coöperatie

Deelnemerspercentage

6,25%

Doel en openbaar belang

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV).

Beleidsvoornemens 2020

Risico's

Bijdrage in 2020

€ 250.000

Bijdrage tov totaal

nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2017

2018

2019

Eigen vermogen

ultimo

3.116

2.588

nb

Vreemd vermogen

ultimo

1.552

2.197

nb

Resultaat

-183

-528

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting