Belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen

Regio Midden Holland

Voor regio Midden-Holland wordt uitvoering gegeven aan de in 2019 opgestelde nieuwe strategische agenda voor regionale samenwerking "De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding" met 4 overkoepelende thema's:

  • Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energieneutraal;
  • Vitale regio en bereikbare woon-werklocaties;
  • Toekomstbestendige economie;
  • Voldoende passende woningen van goede kwaliteit

Daarnaast wordt met Alphen aan de Rijn, Gouda en Woerden gewerkt aan het opstellen van een nieuwe meerjarige agenda als basis voor de regionale samenwerking.

ODMH

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid staat prominent op de agenda bij gemeenten en provincie als gevolg van de klimaatdoelstellingen in Parijs. Het algemeen bestuur heeft aangegeven duurzaamheidsthema’s in gezamenlijkheid af te stemmen en op te willen pakken naar het voorbeeld van de ‘Regionale Energiestrategie’. Zij sturen aan op een regionale opschaling en versnelling. Ook de provincie levert (gestart in 2018 en doorlopend in 2019 en 2020) een bijdrage in de vorm van ondersteuning middels het leveren van een energietransitieregisseur.

Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. Bij het opstellen van Omgevingsvisies, gemeentelijke Omgevingsplannen en de provinciale Omgevingsverordening is de bij de ODMH aanwezige expertise en informatie over de fysieke leefomgeving benodigd. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De ODMH bereidt zich, gezamenlijk met de opdrachtgevers en ketenpartners, voor op de toekomstige ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

De Groenalliantie zet het uitvoeren van de (voorgenomen) investeringen in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden (tot in 2021) voort. Zij werkt daarbij samen met Staatsbosbeheer; SBB voert het beheer van de gebieden uit maar biedt ook andere professionele inbreng. De samenwerking is eerst voor 2 jaar aangegaan (2017 en 2018). Gezien de positieve ervaringen is een nieuwe overeenkomst aangegaan per 1 januari 2019 tot 1 januari 2016.

In alle gebieden van de Groenalliantie zijn verbeteringen en aanvullingen in de recreatieve voorzieningen uitgevoerd. Een aantal maatregelen wordt komende periode nog uitgevoerd. In de Goudse gebieden van de Groenalliantie is bij de Oostpolder een informatief bord geplaatst over de historie van de polders rondom Gouda; er wordt nog onderzocht hoe de verbinding met het Weegje kan worden verbeterd (ook in beheer bij de Groenalliantie). In de Goudse Hout is een natuurspeeltuin gemaakt en is de entree aan de kant van de wielerbaan aantrekkelijker ingericht; een deel van dit werk moet nog uitgevoerd worden. Op termijn zijn nog meer maatregelen voorzien voor de Goudse Hout; de planvorming daarvoor is in een afrondend stadium in overleg met gebruikersgroepen en bewoners.

De Groenalliantie bekijkt in samenwerking met andere partijen welke mogelijkheden zij ziet voor wandel- en fietsroutes in de wijde omgeving.

Promen

Met Promen is het ‘Hoofdlijnenbesluit 2018-2025’ afgesloten. Hiermee is een financiële en juridische knip ingevoerd tussen de Sociale Werkvoorziening en de BV die Participatiewet (PW) dienstverlening uitvoert. De BV die de PW dienstverlening uitvoert (re-integratiemodules, diverse arbeidscontracten zoals ‘Beschut Werk’, Garantiebaan en Regulier contract) heet ProWork. Jaarlijks maakt de gemeente Gouda maatwerkafspraken met Prowork. Voor de WSW, die wordt uitgevoerd door Promen, zal de kostprijs per WSW-fte de komende jaren stijgen. Daarnaast neemt het aantal WSW’ers af. Om te voorkomen dat de exploitatietekorten toenemen, wordt continue de formatie van leiding en staf teruggebracht en worden de bedrijfskosten verlaagd. Beide onderdelen (Promen en ProWork) zorgen ervoor dat – buiten onverwachte wijzigingen in wet- en regelgeving - er geen grote begrotingstekorten te verwachten zijn.

RDOG HM

Om aansluiting te houden bij de veranderende omgeving maakt de RDOG HM zich sterk voor een aantal thema’s waaraan gemeenten de komende periode prioriteit geven (besluitvorming hierover vindt in september 2019 plaats).

De thema’s zijn:

  • Leefstijl en preventieakkoord
  • Gezondheidspotentieel benutten
  • Gezondheid in de sociale en fysieke omgeving

Ook is de GGD actief betrokken bij (beleids)advisering op het gebied van Huiselijk geweld, de aanpak personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGZ en het zorg en veiligheidshuis.

Grondbank RZG Zuidplas

Als belangrijkste ontwikkeling voor de Grondbank RZG Zuidplas geldt de bepaling van het (woon)programma in de Zuidplaspolder en de ruimtelijke vertaling daarvan naar de grondeigendommen van de Grondbank. Aanvullende voorzieningen zijn nodig, als de waardering van de gronden lager uitvalt dan verwacht. Als er geen ontwikkelperspectief is voor de Zuidplaspolder kan het verlies oplopen tot circa 60 mln. waarvan reeds 21 mln. is voorzien. Gouda draagt hiervan 6%.

Veiligheidsregio Hollands Midden

Brandweer

In 2019 is de reorganisatie als gevolg van de regionalisering van de brandweer volledig afgerond en is er sprake van één brandweerkorps Hollands Midden. Een grote opgave voor 2020 e.v. is de brandweerzorg voor te zetten met tegelijkertijd grote investeringen in materieelvervanging, arbeidshygiëne, uitruk op maat en brandveilig leven. Verder zijn demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (o.a. vrijwilligers werven en behouden, complexere branden vanwege technologische ontwikkelingen, tweede loopbaanbeleid en mogelijke consequenties Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor vrijwilligers) van invloed op de regionale brandweer. Momenteel worden de gevolgen van deze ontwikkelingen voor het huidige bedrijfsmodel van de brandweer onderzocht.

Door modernisering van het waterleidingnet zal de brandweer minder een beroep kunnen doen op het waterleidingnet. Dit heeft geleid tot een nieuw bluswatervoorzieningsconcept. De basis van dit concept, de brandkraan, blijft het zelfde maar er zijn in de toekomst aanzienlijk minder brandkranen nodig. Daar waar onvoldoende bluswater uit de brandkranen gebruikt kan worden zullen er waterwagens met een watertransportsysteem ingezet worden. Met dit nieuwe concept wordt een pilot gedraaid gedurende de periode 2018-2020.

Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden

In 2021 start de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Bij de overgang naar de LMS dient het beheer van de meldkamer (incl. de governance) opnieuw ingeregeld te worden. Hieraan wordt gewerkt. Verder krijgt de meldkamer als startmotor bij de incidentbestrijding/crisisbeheersing een steeds meer centrale positie in de informatiestromen van hulpdiensten. In goede afstemming en samenwerking met de hulpdiensten wordt dit nader ingevuld. Daarnaast spelen nieuwe innovaties (o.a. introductie locatiebepalingstechniek, 112-app, beeld-/videosturing) een steeds belangrijke rol in het werk van de meldkamer.

Oranje Kolom

De Oranje kolom ofwel bevolkingszorg staat voor de gebundelde krachten van de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden. In de Oranje Kolom wordt samengewerkt als het gaat om crisisbeheersing (bevolkingszorg). Vanuit de veiligheidsregio worden de gemeenten hierin ondersteund door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC).

Een belangrijk punt bij bevolkingszorg is dat het aantal verminderd zelfredzamen toe neemt. Om hier goed mee om te gaan dient de informatiepositie versterkt te worden en de risicocommunicatie meer toegesneden te worden. Crisiscommunicatie neemt ook in belang toe en zal zowel tijdens crisis als in de nafase versterkt moeten worden. Hieraan wordt door de veiligheidsregio gewerkt. Ontwikkelingen die verder van belang zijn voor de Oranje kolom zijn onder meer de dreiging van extreem geweld en hybride dreigingen (politieke en maatschappelijke ondermijning). Hierop zal onder meer ingespeeld worden door meer realistisch te oefenen.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

De deelnemersbijdrage is voor 2020 ook weer bepaald door de uitkomsten van het kostprijscalculatiemodel. De bijdrage is bepaald door een indexatie voor lonen en prijzen o.b.v. de verwachting prijs overheidsconsumptie van het CPB in de septembercirculaire. De deelnemersbijdrage is een voorschot. Na afloop van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van het werkelijk aantal aanslagen, aanslagregels, getaxeerde objecten e.d.

De bijdrage voor 2020 is nog steeds lager dan de deelnemersbijdrage in 2018, toen deze nog niet werd bepaald door de uitkomsten van het kostprijscalculatiemodel.

De gemeente Leiderdorp treedt in 2020 toe tot de gemeenschappelijke regeling BSGR. Dit levert voor de huidige deelnemers een klein financieel voordeel op. Hoe groot het voordeel voor de gemeente Gouda zal zijn, is nog niet aan te geven. Omdat de definitieve bijdrage achteraf wordt vastgesteld aan de hand van de totale kosten in relatie tot de producten die een deelnemer bij de BSGR heeft afgenomen is de kostprijscalculatie inclusief de kosten van de gemeente Leiderdorp begin 2021 beschikbaar.

De werkzaamheden vanwege de verplichte overgang per 01-01-2022 naar een gewijzigde maatvoering voor de waardebepaling van woningen worden voortgezet. De huidige maatvoering van inhoud/bruto-vloeroppervlakte wordt dan vervangen door de gebruiksoppervlakte.

De kosten vanwege de verplichte overgang per 01-01-2022 naar een gewijzigde maatvoering voor de waardebepaling van woningen worden gedekt uit een door de BSGR gevormde bestemmingsreserve.

Duurzaamheid en energietransitie is ook een hoog aandachtspunt. Zowel in politiek Den Haag als lokaal is er toenemende aandacht voor de relatie tussen duurzaamheidsinvesteringen in (met name) woningen, de WOZ- waarde en de belastingheffing. Er wordt de komende tijd dan ook veel aandacht besteed aan een efficiënte wijze van inventariseren van energiebesparende maatregelen.