Aspecten jaarrekening 2018

Algemene aspecten

De gemeente heeft de beschikking over alle vastgestelde jaarrekeningen 2018 van de verbonden partijen inclusief de accountantsverklaringen. In de accountantsverklaringen wordt aandacht besteed aan de continuïteit van de ondernemingen. Per verbonden partij wordt inzicht gegeven in het financieel belang van de gemeente en wordt aandacht besteedt aan het financieel risico.

Daarbij is uitgangspunt dat de verbonden partij zelf zorgt voor borging van haar financiële risico's middels een weerstandsvermogen. Dit om te voorkomen dat deelnemende gemeenten in verbonden partijen financiële nadelen moeten bekostigen.

Specifieke aspecten

Veiligheidsregio Hollands Midden

De accountant heeft in haar controle van de jaarrekening 2017 vastgesteld dat de een deel van de inkopen nog niet aan de geldende Europese Inkoop en aanbestedingsregels voldoet. Dat heeft er toe geleid dat er een controle verklaring met beperking t.a.v. van de rechtmatigheid is afgegeven. De raad heeft aan VRHM verzocht om dit jaar met een plan van aanpak te komen om te voldoen aan de vereisten van de geldende inkoop- en aanbestedingsregels.

Op dit moment is het saldo van de algemene reserve onvoldoende om de risico´s af te dekken. Er zijn worden maatregelen genomen om het saldo van de algemene reserve te verhogen zodat het weerstandsvermogen voldoende is om de risico´s te dekken.

Streekarchief Midden-Holland

De in 2018 - 2019 afgesproken maatregelen voor herstructurering van de begroting en het planmatig opbouwen van de vermogenspositie (opstellen en vaststellen van de PDC, verhoging van de gemeentelijke bijdrage met een bedrag van € 50.000, instelling van een financiële werkgroep met de opdracht om samen met het Streekarchief een taakstellende begroting voor 2020 op te stellen en een plan om reserves op een aanvaardbaar niveau te krijgen en voor 2019 een start maken met het aanzuiveren van de reserves) zijn doorgevoerd. De begroting 2020 is volgens de PDC ingericht.