Riolering

Beleid

In maart 2019 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019-2023 (inclusief een doorkijk en planning over de lange termijn) door de gemeenteraad vastgesteld. De lijn die in het vorig GRP is ingezet met betrekking tot een toekomstbestendige financieringssystematiek van de rioolkosten is hierbij doorgezet. Met ingang van 2020zijn er geen investeringsbudgetten Riolering opgenomen. De opbouw van de meerjarige kapitaallasten stopt daamee. Ook is er aandacht voor klimaatmaatregelen.

Financiële middelen

Gebaseerd op het GRP 219 -2023 is de planning voor de jaaruitgaven en de inkomsten voor de komende jaren als volgt:

Bedragen * € 1.000

Rekening
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Stand voorziening per 1 januari

9.867

13.545

17.661

11.448

7.249

5.856

Totaal onderhoud incl. saldo BTW, kostentoerekening en kwijtscheldingen

11.984

15.351

17.919

18.852

19.357

19.358

Opbrengst rioolheffing

15.657

16.481

17.919

18.853

19.358

19.358

Dotatie aan voorziening

3.678

2.986

3.589

5.316

6.379

6.964

Onttrekking aan voorziening

0

0

9.802

9.516

7.772

8.603