Openbare ruimte (wegen, kunstwerken, water en groen)

Beleid

Voor het dagelijks beheer van de stad wordt gewerkt met een landelijke beeldsystematiek op basis van het CROW.

Vanaf 2019 is Cyclus niet meer de uitvoerende partij voor het dagelijks onderhoud openbare ruimte. Het onderhoud is aanbesteed en gegund aan een aantal marktpartijen. De gemeente controleert de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud door maandelijks op 100 willekeurige punten kwaliteitsmetingen uit te voeren.

Het groot- en vervangingsonderhoud wordt uitgevoerd wanneer dit technisch noodzakelijk is op basis van door de raad vastgestelde normen. In het beheerplan is een lange termijn doorkijk gemaakt van de noodzakelijke onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. De nota Beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud, waarin de staat van de openbare ruimte wordt beschreven met een meerjarige doorkijk, is ter informatie in november 2018 aan de raad aangeboden. Dit proces volgt een tweejaarlijks cyclus.

Financiële middelen

Groot- en vervangingsonderhoud openbaar gebied

Het groot onderhoud komt ten laste van de voorziening "Groot Onderhoud Openbare Ruimte" (GO-OR). Vanuit de exploitatie vinden dotaties plaats aan deze voorziening. Met ingang van 2017 is de nieuwe wetgeving Besluit Begroting en Verantwoording van kracht. Vanaf dat jaar is er de verplichting om investeringen met maatschappelijk nut te activeren (op investeringsbudgetten te verantwoorden en in meerdere jaren af te schrijven). De dotatie aan de voorziening Groot onderhoud openbare ruimte is met ingang van 2017 met € 3,5 miljoen verlaagd. Daarvoor in de plaats is er een reeks investeringsbudgetten opgenomen van € 3,5 miljoen per jaar. Voor de beschikbare middelen Onderhoud Openbare Ruimte heeft dit geen effect, op de langere termijn leidt dit echter tot (hogere) kapitaallasten.

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte worden op basis van het beheerplan openbare ruimte geprogrammeerd en komen ten laste van de investeringsbudgetten VervangingsInvesteringen Openbare Ruimte (VI-OR)

In de begroting wordt rekening gehouden met het volgende verloop van deze voorziening groot onderhoud. Daarnaast is een reeks investeringsbudgetten VervangingsInvesteringen Openbare Ruimte opgenomen.

Bedragen * € 1.000

Rekening
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Stand 1 januari

5.321

6.184

6.056

6.076

6.114

6.111

Dotatie

4.083

2.524

2.646

3.316

3.919

3.094

Uitputting

3.220

2.652

2.625

3.278

3.922

3.066

Investeringsbudgetten Vervangingen Openbare Ruimte

8.000

4.825

6.767

6.481

6.763

7.057

De vervangingsinvesteringen worden, conform de regeling Besluit begroting en Verantwoording, geactiveerd. De meerjaren kapitaallasten worden in de begroting verwerkt. De benodigde investeringsbudgetten worden opgenomen op het concern investeringsplan

Herstel zakkende bodem

Ook de ophoogprojecten worden vanuit de voorziening groot onderhoud openbare ruimte betaald. Met het afsluiten van het programma Achterstallig onderhoud Zakkende Bodem (2014) is het restantbudget aan de reguliere onderhoudsvoorziening toegevoegd. Alle lopende en nieuwe ophoogprojecten worden sinds dat jaar vanuit de voorziening groot onderhoud betaald.

Dagelijks onderhoud

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen beschikbaar:

Bedragen * € 1.000

Rekening
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Wegen / Kunstwerken - dagelijks onderhoud

4.853

5.091

4.523

4.137

4.234

4.331

Water - dagelijks onderhoud

263

230

234

234

234

234

Groen - dagelijks onderhoud

2.765

3.494

3.454

3.454

3.454

3.464

Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door diverse partijen. De gemeente controleert maandelijks de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud op 100 willekeurige punten. Vanaf 2019 is de uitvoering van het dagelijks onderhoud ondergebracht bij diverse marktpartijen op basis van aanbestedingen.