Onderwijsgebouwen

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Die verantwoordelijkheid vertaalt zich in een zorgplicht voor de huisvesting. De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor al het onderhoud aan hun schoolgebouwen. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding van het Rijk. De gemeentelijke gymnastiekzalen zijn in de dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda ondergebracht. Sport.Gouda voert hier het beheer en onderhoud uit. Alleen de gymnastiekzaal aan de Snoystraat wordt nog door gemeente onderhouden en beheerd.

De gemeente stelt jaarlijks een programma Onderwijshuisvesting vast waarin de huisvesting- (en daaraan gerelateerde) aanvragen van de schoolbesturen zijn opgenomen.

Financiële middelen

Groot onderhoud­

Bedragen * € 1.000

Rekening
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Stand 1 januari

383

461

461

461

461

461

Dotatie

139

97

208

117

139

110

Uitputting

61

97

208

117

139

110

Dagelijks onderhoud

Voor het groot en dagelijks onderhoud van de bruikleenscholen (waar de gemeente wel eigenaar van is, maar die zonder huurvergoeding ter beschikking worden gesteld) en gymzalen blijft nog wel budget nodig. Voor het onderhoud aan deze gebouwen is in programma 1, Economie, werk en onderwijs in de begroting 2020 een budget van rond de € 93.500 beschikbaar.