Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. overzicht lokale heffingen;
  2. overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder.

1. Overzicht lokale heffingen

In het onderstaande overzicht staan de geraamde opbrengsten voor 2020.

Belasting

Geraamde opbrengst 2020

Geraamde Kwijtschelding 2020

Geraamde opbrengst 2019

Tarieven 2020

OZB eigenaar woning

7.495.559

6.940

7.349.195

0,1097%

OZB eigenaar niet-woning

4.107.228

4.045.464

0,3191%

OZB gebruiker niet-woning

3.161.143

3.060

3.113.455

0,2544%

Afvalstoffenheffing

9.842.000

722.500

8.624.529

299,00

Rioolheffing eigenaren

8.645.277

7.951.305

270,00

Rioolheffing gebruikers

9.273.718

         609.795  

8.529.299

264,30

De geraamde opbrengsten zijn bruto-opbrengsten zonder aftrek van geraamde kwijtscheldingen.

De OZB-tarieven zijn nog gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2018 en moeten dus nog worden gecorrigeerd op basis van de hertaxatie met peildatum 1 januari 2019.

De OZB-tarieven van een niet-woning zijn inclusief een opslag van 7% ten behoeve van het Ondernemersfonds Gouda (OFG). Het OFG ontvangt jaarlijks een subsidie van 7% van de OZB-inkomsten van niet-woningen van twee jaar daarvoor. In de begroting 2020 is voor deze subsidie een bedrag van € 501.515 opgenomen.

De afvalstoffenheffing is de som van het vaste tarief (€ 254) en het gemiddelde variabele tarief (€ 45). De geraamde opbrengst afvalstoffenheffing is exclusief de reinigingsrechten bedrijven.

2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder

In onderstaande tabel is de lastendruk in Gouda in het jaar 2020 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder vermeld. Voor de berekening van de OZB is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 188.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2019). Voor het bepalen van het tarief voor afvalstoffenheffing is uitgegaan van het vaste tarief vermeerderd met 30 aanbiedingen van 60 liter zakken. Het gemiddeld aantal aanbiedingen is lager dan voorheen geraamd. In de begroting 2019 is uitgegaan van 50 aanbiedingen. Dit aantal kan voor 2020 naar beneden worden bijgesteld tot 30. Ook voor de minicontainers is in de begroting 2019 uitgegaan van een hogere frequentie inzameling. Dit gemiddelde blijkt tevens naar beneden te kunnen worden bijgesteld.

 

 2019

2020

Verschil in %

 

eigenaar/gebruiker

huurder

eigenaar/gebruiker

huurder

eigenaar/gebruiker

huurder

OZB eigenaar

203,22

  

206,24

1,5%

 

Afvalstoffenheffing

284,00

284,00

299,00

299,00

5,2%

5,2%

Rioolheffing eigenaar

244,35

 

270,00

10,5%

 

Rioolheffing gebruiker

243,60

 243,60

264,30

264,30

8.5%

8,5%

Totaal

975,17

527,60

1.039,54

563,30

 6,60%

6,70%