Kostenonderbouwing tarieven

De gemeente Gouda hanteert bij de vaststelling van de tarieven voor 2020 een rechtvaardige en kostendekkende tarifering als uitgangspunt.

Onderstaand zijn de kostprijsonderbouwingen van de tarieven voor leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 2020 weergegeven.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

1.1 Burgerlijke stand

130.193

10.233

4.823

145.249

112.928

112.928

77,7%

1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart

528.315

41.526

10.922

580.762

186.392

186.392

32,1%

1.3 Rijbewijzen

251.064

19.734

7.310

278.108

302.809

302.809

108,9%

1.4 Verstrekking Basisreg Personen

84.505

6.642

3.800

94.947

46.690

46.690

49,2%

1.5 Publiekszaken ov

153.524

12.067

1.741

167.332

127.547

127.547

76,2%

1.7 Gemeentearchief

3.337

262

0

3.599

2.283

2.283

63,4%

1.9 Geluidshinder

1.091

86

0

1.177

439

439

37,3%

1.11 Huisvestingswet

0

0

0

0

0

0

0,0%

1.13 Verkeer en Vervoer

95.430

7.501

7.172

110.103

38.612

38.612

35,1%

1.14 Leegstandswet

48.514

40

0

48.554

1.697

1.697

3,5%

1.16 Kansspelen

3.351

263

0

3.615

1.703

1.703

47,1%

1.17 Telecommunicatie

60.897

4.787

0

65.684

59.524

59.524

90,6%

1.18 Diversen

65.489

5.147

0

70.636

72.685

72.685

102,9%

Totaal titel 1

1.425.709

108.288

35.768

1.569.765

953.310

953.310

60,7%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

2.1 Begripsomschrijving

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.3 Omgevingsvergunning

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.4 Vermindering

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.5 Teruggaaf

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.6 Intrekking Omgevingsvergunning

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.7 Wijziging omgverg agv wijz project

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.9 -

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.10 In deze titel niet benoemde beschikking

0

0

0

0

0

0

0,0%

Totaal titel 2

1.626.623

127.853

301.718

2.056.194

1.766.304

1.766.304

85,9%

De lasten en baten binnen titel 2 (fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning) worden niet op hoofdstukniveau begroot maar op titelniveau. Het totaal van titel 2 heeft daarom betrekking op de totalen van hoofdstuk 2.1 tot en met hoofdstuk 2.10.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

3.1 Horeca

96.388

7.024

0

103.412

14.233

14.233

13,8%

3.2 Organiseren evenementen of markten

111.705

8.780

0

120.485

13.485

13.485

11,2%

3.3 Prostitutiebedrijven

2.234

176

0

2.410

1.870

1.870

77,6%

3.4 Winkeltijdenwet

2.500

197

0

2.697

594

594

22,0%

3.5 Brandbeveiligingsverordening

0

0

0

0

0

0

0,0%

3.6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0

0

0

0

0,0%

Totaal titel 3

212.827

16.176

0

229.003

30.180

30.180

13,2%

Recapitulatie

Titel

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

Titel 1

1.425.709

108.288

35.768

1.569.765

953.310

953.310

60,7%

Titel 2

1.626.623

127.853

301.718

2.056.194

1.766.304

1.766.304

85,9%

Titel 3

212.827

16.176

0

229.003

30.180

30.180

13,2%

Kostenonderbouwing legestarieven uit de Legesverordening

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de legestarieven uit de legesverordening worden aan de kostenkant alle directe lasten die op de betreffende taakvelden staan, betrokken in de berekening. Het gaat hierbij om de taakvelden Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Parkeren, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Milieubeheer en Wonen en bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor afdrachten van rijksleges voor rijbewijzen en reisdocumenten, inzet van de medewerkers van de Omgevingsdienst, maar ook aan automatiseringskosten en uren van medewerkers die direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende producten.

De indirecte overheadlasten worden buiten de begroting om toegerekend op basis van de omvang van de taakvelden. De systematiek van toerekenen aan de hand van de omvang van het taakveld verdeelt de overhead over alle kosten. Het voordeel van deze systematiek is de eenvoud. Ten slotte wordt buiten de begroting om een deel van de btw op de legesgerelateerde kosten toegerekend.

Aan de batenkant worden de geraamde inkomsten in beeld gebracht. Wanneer de baten worden afgezet tegen de lasten resulteert de kostendekkendheid. Een kostendekkendheid van minder dan 100% impliceert dat de geraamde lasten de geraamde baten overschrijden.

Uit de tabel met betrekking tot de kostenonderbouwing van de leges blijkt dat de geraamde baten van de verordening niet uitgaan boven de totale geraamde lasten van de verordening. Dit geldt ook wanneer de drie titels in de legesverordening individueel worden bekeken. Enkel het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs is meer dan kostendekkend. Hier ligt geen achterliggende beleidskeuze achter, het tarief is historisch zo gegroeid en volgt de door de overheid gemaximeerde tariefstelling. Kruissubsidie binnen een titel van de legesverordening is toegestaan en leidt niet tot problemen.

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2020

Uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2020 is 100% kostendekking. Alle kosten die op het taakveld Afval staan, worden betrokken bij de berekening van de heffing. Het betreft hier zowel de kosten van afvalinzameling als van afvalverwerking. Daarnaast worden de kapitaallasten van reeds uitgevoerde investeringen (bijvoorbeeld ondergrondse containers) en de kosten van de kwijtscheldingen afvalstoffenheffing meegenomen. Een correctie wordt gemaakt voor de kosten en baten van het inzamelen van bedrijfsafval: deze posten worden buiten de heffingsberekening gehouden.

Ook kosten vanuit andere taakvelden die aan de afvalstoffenheffing dienen te worden toegerekend, tellen mee. Aan de hand van de capaciteitsraming worden kosten Handhaving (in dit geval reinigingsinspectie) toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Op het taakveld Belastingen worden de perceptiekosten (kosten van aanslagoplegging en invordering van alle heffingen) verzameld. Op basis van het aantal aanslagregels afvalstoffenheffing vindt de toerekening aan Afval plaats. Vanuit het taakveld Verkeer en wegen wordt een deel van de kosten voor straatreiniging aan Afval toegerekend. Ook de kwijtscheldingen nemen we mee in de kostenonderbouwing.

De directe uurkosten van medewerkers worden toegerekend op basis van de raming van de directe uren. In de uiteindelijke hoogte van de afvalstoffenheffing wordt (buiten de begroting om) een deel van de btw op afval-gerelateerde kosten toegerekend. Sinds de introductie van het btw-compensatiefonds (per 1 januari 2003) hanteren gemeenten deze werkwijze. We vangen schommelingen in kosten zoveel mogelijk op in de kostenegalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Zo voorkomen we dat de afvalstoffenheffing voor de burger sterk fluctueert.

Kostenonderbouwing rioolheffing 2020

Voor de berekening van de hoogte van de rioolheffing verzamelen we alle lasten die op het taakveld Riolering staan. Bij Riolering realiseert de gemeente 100% kostendekking. De grootste kostencomponenten binnen Riolering zijn de kapitaallasten van de historische investeringen (rioolvervanging). Daarnaast vormen de kosten van dagelijks- en groot onderhoud belangrijke kostencomponenten. Ook kwijtscheldingen van het opgelegde gebruikersdeel van de rioolheffing worden betrokken in de kosten van Riool.

Op het taakveld Belastingen worden de perceptiekosten (kosten van aanslagoplegging en invordering van alle heffingen) verzameld. Op basis van het aantal aanslagregels rioolheffing vindt de toerekening aan Riool plaats. Vanuit het taakveld Verkeer en vervoer wordt een deel van de kosten straatreiniging aan Riool toegerekend. Het betreft het deel dat betrekking heeft op het voorkomen van de vervuiling van het riool en de rioolkolken. Het deel van de kosten baggeren sloten en watergangen dat betrekking heeft op de verbetering van de waterkwaliteit, wordt toegerekend aan Riool. In het GRP 2019 – 2023 zijn afspraken gemaakt over een geleidelijke afbouw van de toerekening van baggerkosten en kosten straatreiniging aan riool. In de gemeentebegroting is voorzien in deze wijziging in toerekening. Dit leidt op termijn tot een reductie van de kosten riolering.

De directe uurkosten van medewerkers worden toegerekend op basis van de raming van de directe uren. In de uiteindelijke hoogte van de rioolheffing wordt, buiten de begroting om, een deel van de btw op riool-gerelateerde kosten toegerekend. Sinds de introductie van het btw-compensatiefonds hanteren gemeenten deze werkwijze. Met ingang van het jaar 2020 is de spaarvoorziening vervangingsinvesteringen riolering van voldoende omvang om vanuit deze voorziening de vervangingsinvesteringen riolering te bekostigen. Investeringsbudgetten die we over 40 jaar afschrijven zijn dan niet meer nodig.