Beleid en belangrijkste wijzigingen in 2020

De uitgangspunten voor de tarieven zijn gebaseerd op het Coalitieakkoord 2018-2022: doordat het saldo van de belastingtarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zal stijgen, wordt ernaar gestreefd om de OZB niet meer te laten stijgen dan het inflatiepercentage. Zoals in het coalitieakkoord aangegeven worden diverse mogelijkheden onderzocht om de lokale lasten voor alle inwoners te verlichten. In 2020 volgt een voorstel aan de raad met een plan van aanpak om Gouda binnen de top 25 van de duurste gemeenten te laten zakken.

De OZB stijging in 2020 blijft beperkt tot het inflatiepercentage van 1,5% (in 2019 betrof dit percentage 2,4%). Dit percentage is vermeld in de kadernota 2020-2023. De rioolheffing eigenaren stijgt conform de in het GRP afgesproken lijn met 10,5% en de rioolheffing gebruikers met 8,5%, inclusief 1,5% inflatie. De afvalstoffenheffing stijgt hoofdzakelijk als gevolg van hogere verwerkingskosten (nieuwe aanbesteding) , gestegen verbrandingsbelasting, lagere inkomsten PMD en papier en lagere inkomsten uit afvalstoffenheffing door goed afval scheiden en door minder aanbieden van restafval dan voorzien. In 2020 stijgen de woonlasten voor de eigenaar-gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 188.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2019) met 6,60%. De woonlasten voor de huurder stijgen in 2020 met 6,77%