Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

7. Volksgezondheid en milieu

Huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2017

169

174

100 kg in 2020

7. Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

0,9

11,8

in 2020 10% toename t.o.v. 2015

2017

1,6

16,9

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

Indicator

Toelichting

Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Hernieuwbare elektriciteit

Het CBS hanteert de volgende definitie: Hernieuwbare elektriciteit is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Hernieuwbare elektriciteit komt uit bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld. Kernenergie valt niet onder hernieuwbare elektriciteit.