Doelen en prestaties

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Klimaatadaptatie: water en groen

 1. Gouda start in 2020 met de uitvoering van de vastgestelde klimaatadaptatiestrategie;
 2. De in 2019 vastgestelde Structuurvisie Groen en Subsidieverordening Groenfonds worden in 2020 voor de eerste keer geëvalueerd;
 3. De locaties met mogelijkheden om te vergroenen in het openbaar gebied zijn in beeld. Deze locaties worden vanaf 2020 projectmatig tot uitvoering gebracht;
 4. Gouda gaat door met de operatie steenbreek waarbij de gemeente bewoners aanspoort om verharding te vervangen door groen;
 5. Bij oplevering van woningen in gemeentelijke nieuwbouwprojecten en projecten van derden wordt zo veel mogelijk gewerkt met zwarte aarde in plaats van zand om bewoners te stimuleren hun tuin groen in te richten.

Bodemdaling

 1. De gemeente gaat in het kader van het project Stevige Stad samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland een kaderplan vaststellen, waarin oplossingen worden gedefinieerd voor de bodemdalingsproblematiek in de binnenstad;
 2. De gemeente gaat intensiever communiceren met de stad als het gaat om grondwater en funderingsproblematiek.
 3. De deelname aan de pilot met het fonds funderingsherstel wordt verlengd;
 4. Deelname aan het platform slappe bodem wordt gecontinueerd met inzet op extra middelen voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek;
 5. Vanuit de regiodeal bodemdaling wordt verder uitwerking gegeven aan het kenniscentrum bodemdaling. Daarbij gaat het o.a. over de locatiekeuze en de exploitatie.

Energietransitie: gasloos bouwen en wonen

 1. In goede samenwerking met betrokkenen en partners in de stad wordt een WarmteTransitieVisie opgesteld. Hierin komt te staan op welke plekken elektriciteit, een warmtenet of een andere warmtebron in de plaats komt van aardgas als warmtevoorziening. Op grond van deze visie kan de raad bepalen hoe en wanneer de energietransitie vorm krijgt, zodat de Goudse woonwijken uiterlijk 2040 gasvrij zijn. Deze visie moet op grond van landelijke richtlijnen (het Klimaatakkoord) en afgestemd met de Regionale EnergieStrategie eind 2021 gereed zijn;
 2. De gemeente levert inbreng in het opstellen van de Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES-MH). Het regionaal vertalen van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor de sectoren elektriciteit en gebouwde omgeving via regionale warmteplannen, energie-infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie opwekking. Medio 2020 is de concept RES gereed;
 3. De gemeente voert een communicatie- en participatiecampagne om bewustwording te bewerkstelligen, draagvlak te ontwikkelen in de Goudse samenleving en handelingsbereidheid te creëren;
 4. De gemeente overlegt met partijen in de stad over de eerste gasvrije woonbuurt;
 5. De gemeente neemt ook in 2020 deel aan het leertraject van het Rijk over proeftuinen voor aardgasvrije wijken.
 6. De gemeente stimuleert samen met het duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) en de Omgevingsdienst (ODMH) bedrijven om aan de slag te gaan met de energietransitie (besparing en opwekking). We streven ernaar om zoveel mogelijk daken in de stad te (laten) benutten voor de opwekking van elektriciteit door zonnepanelen;
 7. De gemeente faciliteert kansrijke duurzame initiatieven die aansluiten bij het huidige beleid;
 8. De gemeente neemt zijn voorbeeldfunctie serieus door in de eigen organisatie te zoeken naar duurzame oplossingen. Ons gemeentelijk vastgoed wordt planmatig verduurzaamd. In 2020 wordt gestart met de verduurzaming van de garenspinnerij, schouwburg, kinderboerderij en chocoladefabriek; daarna volgt het overig vastgoed van de gemeente. Andere voorbeelden zijn maatschappelijk verantwoord inkopen en het verduurzamen van de bedrijfsvoering;
 9. De gemeente zet in op het stimuleren van inwoners om energie te besparen door inzet van een energieloket en energiecoaches.