Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 2 Energie en klimaat

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Lasten

26.319

27.609

28.368

28.356

Baten

-28.945

-30.098

-30.703

-30.803

Saldo van lasten en baten

-2.626

-2.489

-2.335

-2.447

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat

-2.626

-2.489

-2.335

-2.447

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2de ijkmoment 2019

7.2 Riolering

-323

-328

-328

-332

7.3 Afval

8

-3

-3

-3

7.4 Milieubeheer

0

4

4

6

Kadernota 2020

7.4 Milieubeheer

65

65

65

490

Tweede ijkmoment 2019

Overige mutaties

36

36

36

42

Totaal

-214

-225

-226

204

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

7.2 Riolering

-2.680

-2.501

-2.312

-2.317

7.3 Afval

-2.269

-2.315

-2.350

-2.350

7.4 Milieubeheer

2.323

2.327

2.327

2.220

Totaal

-2.626

-2.489

-2.335

-2.447

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Rioleringskrediet

9.802

9.515

7.772

8.603

Totaal

9.802

9.515

7.772

8.603