Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

3. Economie

Vestigingen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 65 jaar)

per 1.000 inw. 15-65 jr

2018

126,9

145,9

Gouda stuurt niet op deze indicator

3. Economie

Functiemenging

%

2018

52,2

52,8

Gouda stuurt niet op deze indicator

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2018

2

1,9

Afname naar 1,75 (100 jongeren)

4. Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

per 1.000 inw. 5-18 jr

2018

1,67

1,91

Gelijk blijven

4. Onderwijs

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

per 1.000 inw. 5-18 jr

2018

47,21

23,28

Afname

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

Indicator

Toelichting

Vestigingen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 65 jaar)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".