Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Lasten

20.454

19.719

19.330

19.616

Baten

-8.007

-7.098

-6.821

-6.824

Saldo van lasten en baten

12.447

12.621

12.509

12.792

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-303

-113

-37

-37

Saldo mutaties reserves

-303

-113

-37

-37

Resultaat

12.144

12.508

12.472

12.755

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Kadernota 2020

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

80

80

80

-20

4.2 Onderwijshuisvesting

78

177

45

923

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0

0

0

30

Tweede ijkmoment 2019

2.4 Economische havens en waterwegen

0

1

1

1

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0

1

1

1

3.4 Economische promotie

0

9

9

9

4.2 Onderwijshuisvesting

128

0

0

0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0

17

16

16

Tweede ijkmoment 2019

Overige mutaties

-265

-549

-360

-97

Totaal

21

-264

-207

864

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2.4 Economische havens en waterwegen

830

974

1.117

1.259

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

50

57

57

55

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

23

23

23

23

3.4 Economische promotie

2.206

1.992

1.913

1.622

4.2 Onderwijshuisvesting

7.110

7.289

7.175

7.610

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.231

2.287

2.225

2.225

Totaal

12.450

12.622

12.510

12.794

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Integraal Huisvestingsplan

2.570

5.500

2.900

4.950

Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20

0

200

0

0

Renovatie Goudse Waarden

0

0

8.072

0

Vernieuwbouw De Ark

5.320

0

0

0

Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel

0

0

518

0

Totaal

7.890

5.700

11.490

4.950