Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

Voor bedrijven is een prettige woon- en leefomgeving voor medewerkers een aspect dat een rol speelt bij de keuze voor een vestigingsplaats. Gouda biedt met zijn historische binnenstad én zijn aantrekkelijke omgeving met gevarieerde recreatieve mogelijkheden een aantrekkelijke vestigingsplaats. De recreatiegebieden van de Groenalliantie in Gouda en de bredere regio zijn hierin van groot belang.

De recreatiegebieden zijn de afgelopen periode doorontwikkeld qua inrichting, waarbij op verschillende doelgroepen wordt ingespeeld: actieve recreatie, beleven en gebruiken (creatief, sportief, ontdekkend, luxe genietend, natuur genietend, familieverband etc.). Een aantal planonderdelen wordt de komende periode nog uitgevoerd, waarna de gebieden up-to-date zijn.

Bedrijvenschap Regio Gouda

Het Bedrijvenschap Regio Gouda is een zelfstandige organisatie waarin de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas op gelijkwaardige basis samenwerken. Het bedrijvenschap ontwikkelt het regionale bedrijventerrein Gouwe Park van 45 ha netto om zo ruimte te bieden voor de vestiging van bedrijven en daarmee werkgelegenheid te behouden of te verbeteren. De begroting 2020 voorziet in een geleidelijke uitgifte van alle gronden tot eind 2021. Daarmee wordt de samenwerking in Gouwe Park afgerond. De wenselijkheid van een verlenging van het bedrijvenschap is onderdeel van overleg.

Grondbank RZG Zuidplas

Door de deelname in de Grondbank met 6% heeft Gouda invloed op de regionale woningbouwopgave. In 2019 is een concept ontwikkelvisie Middengebied door de gemeente Zuidplas opgesteld. Deze concept ontwikkelvisie is in relatie met de grondeigendommen van de Grondbank verder uitgewerkt o.a. met het doel de waarde van deze gronden minimaal te behouden. Medio 2020 zal deze ontwikkelvisie, na verwerking van de zienswijzen en de nodige aanpassingen door de raad van de gemeente Zuidplas worden vastgesteld.

Als belangrijkste ontwikkeling voor de Grondbank RZG Zuidplas geldt de bepaling van het (woon)programma in de Zuidplaspolder en de ruimtelijke vertaling daarvan naar de grondeigendommen van de Grondbank. Aanvullende voorzieningen zijn nodig, als de waardering van de gronden lager uitvalt dan verwacht. Als er geen ontwikkelperspectief is voor de Zuidplaspolder kan het verlies oplopen tot circa 60 mln. waarvan reeds 21 mln. is voorzien. Gouda draagt hiervan 6% ofwel 3,6 mln. respectievelijk 1,26 mln.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de marktgelden en toeristenbelasting als algemeen dekkingsmiddel.