Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Lasten

18.228

18.717

17.461

16.753

Baten

-2.634

-2.634

-2.634

-2.634

Saldo van lasten en baten

15.594

16.083

14.827

14.119

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-350

-975

0

0

Saldo mutaties reserves

-350

-975

0

0

Resultaat

15.244

15.108

14.827

14.119

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Kadernota 2020

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

0

0

0

90

5.6 Media

0

0

0

170

Tweede ijkmoment 2019

2.3 Recreatieve havens

0

2

2

2

5.1 Sportbeleid en activering

300

1

1

1

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

0

2

2

2

5.4 Musea

0

2

2

2

5.5 Cultureel erfgoed

0

2

2

2

Tweede ijkmoment 2019

Overige mutaties

245

176

91

15

Totaal

545

184

100

284

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2.3 Recreatieve havens

152

154

155

154

5.1 Sportbeleid en activering

6.646

6.483

6.294

5.908

5.2 Sportaccommodaties

458

340

234

186

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

3.807

3.766

3.749

3.476

5.4 Musea

2.156

2.158

2.158

2.157

5.5 Cultureel erfgoed

461

1.223

237

237

5.6 Media

1.910

1.957

1.998

1.998

Totaal

15.590

16.081

14.825

14.116

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Mammoet/handbalveld Vires (2021 )

0

45

0

0

Sportvelden

210

180

305

305

Vervanging hekwerken

15

15

0

0

Totaal

225

240

305

305