Doelen en prestaties

Cultuur

We geven verdere uitvoering aan de uitgangspunten en ambities uit de cultuurnota “het culturele vermogen van Gouda”. Samen met onze culturele partners werken we aan een verbreding van cultuurparticipatie en –educatie voor al onze inwoners in de stad. Dit draagt bij aan een gezonde, toekomstbestendige culturele infrastructuur. Om de infrastructuur verder te verstevigen, zijn onze grote culturele organisaties continu in ontwikkeling om alle doelgroepen te blijven aanspreken en prikkelen. Ook wordt cultureel ondernemerschap toegepast om financieel gezond te blijven. De relatie met het sociale domein is van belang, cultuur is naast een doel ook een middel om groepen te bereiken en hen te helpen met bijvoorbeeld het bouwen en houden van een sociaal netwerk en zelfexpressie.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Doorontwikkeling Chocoladefabriek

In mei 2019 heeft de gemeenteraad budget ter beschikking gesteld aan de hand van de businesscase Leren & Creëren, Doorontwikkeling Chocoladefabriek. Om deze doorontwikkeling verder vorm te geven wordt in 2020 gestart met de nodige verbouwingen en wordt de samenwerking tussen de diverse deelnemende partijen verder vorm gegeven. De Techniekwerkplaats wordt bijvoorbeeld mede vormgegeven op basis van een Gouds Techniekakkoord. Bij de opzet van Libertum is de regionale inbedding een aandachtspunt.

Schouwburg businesscase

Er wordt een businesscase opgesteld die een antwoord moet geven op een aantal vraagstukken die spelen rond de schouwburg. Het gaat dan om zaken als uitstraling publieksruimte, adequate kantoorruimte, onderhoud, de eigendomsrelatie en verduurzaming. De businesscase geeft inzicht in de nut en noodzaak van eventuele aanpassingen op de verschillende onderdelen. Afhankelijk van de uitkomst van de businesscase, wordt er een voorstel voorgelegd aan de raad voor eventuele verbeteringen aan de Schouwburg. Wanneer op basis van de businesscase wordt besloten investeringen te doen in het gebouw, wordt waar mogelijk gezocht naar publiek private samenwerking. De uitvoering van verduurzaming is in eerdere besluitvorming al vastgelegd en de voorbereidingen zijn gestart.

Museum Gouda

Het Museum Gouda is gehuisvest in een monumentaal pand dat eigendom is van de gemeente. Het pand kent een aantal knelpunten die belemmerend werken voor de uitvoering van de museale taken conform landelijke richtlijnen (oa klimaatbeheersing) en bijvoorbeeld voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. In 2020 wordt een concreet beeld opgesteld van welke acties noodzakelijk zijn.

Project zuidelijk Stationsgebied

In het project Zuidelijk Stationsgebied is ruimte (fysiek en budgettair) voor een nieuw kunstobject in de openbare ruimte. De aangewezen kunstcommissie verzorgt in afstemming met het project de volledige opdrachtuitvraag en –verstrekking. Het moment van de plaatsing van het uiteindelijke kunstwerk wordt nog bepaald.

Cultuurhistorie

Gouda wil haar authentieke historische stad koesteren en versterken. We zetten in op vitaal en bruikbaar erfgoed. De aanpak van achterstallig onderhoud van monumentale en beeldbepalende panden in de binnenstad is daarin een belangrijke factor, evenals de maatschappelijke benuttig (via herbestemming) ervan. In 2022 (Gouda 750) staat de binnenstad er verzorgd bij. We spreken eigenaren van monumentale en beeldbepalende panden aan op hun verantwoordelijkheid en stimuleren hen om hun panden planmatig te onderhouden ter voorkoming van kostbare restauraties. De verduurzaming van de historische panden is belangrijk, maar vraagt bijzondere aandacht. Omdat de gewenste maatregelen soms op gespannen voet staan met het belang zijn van de monumentwaarden en het beschermd stadsgezicht, maakt Gouda duidelijke richtlijnen over hoe de verduurzaming het beste kan worden vormgegeven.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Vaststellen nieuwe instandhoudingsregeling Erfgoed/ bescherming regime

Om na het wegvallen van de ISV-subsidieregeling de instandhouding van het Goudse erfgoed en de historische binnenstad te kunnen continueren, zal een nieuwe Instandhoudingsregeling aan de raad worden voorgelegd. Een en ander conform planning: eind 2019. Hierin zullen onder meer de volgende onderwerpen worden geregeld: Planmatig onderhoud gemeentelijke monumenten, Aanpak gevelherstel in het kader van Gouda 750, Wonen boven winkels. De financiële uitwerking vindt plaats op basis van de door de coalitie beschikbaar gestelde middelen.

Nota Duurzaamheid en Erfgoed

In 2019 is een ‘Duurzaam Gouds Erfgoed’ verschenen met tips over wat er zoal mogelijk is. De duurzaamheidsambities zijn hoog, maar dat geldt ook voor het behoud van monumenten, ruimtelijke kwaliteit en historisch waardevolle gebieden. Om deze belangen optimaal op elkaar af te stemmen zal in 2020 een meer specifieke Nota over duurzaamheid en erfgoed aan de raad worden voorgelegd.

Herbestemming en maatschappelijke benutting van erfgoed

De herbestemming en maatschappelijke benutting van erfgoed blijft van groot belang en vraagt creatieve oplossingen. De uitvoering ervan betreft hoofdzakelijk ambtelijke inzet die zich richt zich op het vinden van passende mogelijkheden en ondersteunen van het ontwikkelproces. Daarnaast is het mogelijk om voor moeilijk te financieren, urgente, langdurig leegstaande objecten een laagrentende lening af te sluiten.

Gouda 750

In 2022 is het 750 jaar geleden dat Gouda haar stadsrechten ontving. Dit gaan we groots vieren in het 750e levensjaar. Vanaf juli 2021 t/m augustus 2022 zullen gedurende het hele jaar grote en kleine feesten en/of evenementen plaatsvinden in de stad. Een jubileum waarbij zowel de rijke historie als het huidige en toekomstige Gouda aandacht krijgen.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Verdere uitvoering en organisatie Fonds Geef Gouda Door

De gemeentelijke middelen voor Gouda750 worden aan het Fonds verstrekt als subsidie. Vanaf 1 januari 2020 wordt de subsidie eventueel in fasen beschikt en is het Fonds Geef Gouda Door operationeel. Vanaf die datum kunnen organisaties en inwoners aanvragen doen voor financiële bijdragen voor activiteiten en evenementen. Naast de gemeentelijke middelen is het Fonds ook verantwoordelijk voor het aantrekken van aanvullende middelen uit het bedrijfsleven en de stad in de vorm van sponsoring. De doelstelling is om de publieke inleg minimaal te verdubbelen met bijdragen uit de stad (andere fondsen, bedrijfsleven, bijdragen in natura, crowdfunding door inwoners etc). Met het fondsbestuur wordt hier een wervingsstrategie voor ontwikkeld.

Zorgen voor juiste programmering in feestjaar waaronder de Grande Finale

Om het feestjaar mogelijk te maken is een programmastructuur opgezet waarvoor o.a. twee kwartiermakers uit de stad zijn geworven. Zij zullen er met name voor zorgen dat inwoners, organisaties en andere belangstellenden worden gestimuleerd om activiteiten en evenementen te organiseren. Om de organisaties te ondersteunen bij het verder organiseren van de evenementen worden werkgroepen opgezet die hen kunnen helpen bijv. bij vergunningaanvragen en wordt een toolkit ontwikkeld. Tevens is de nieuwe website operationeel waardoor er één loket is voor informatie, ideeën en het indienen van aanvragen.

In de stad worden bijeenkomsten en events georganiseerd om Gouda750 onder de aandacht te brengen en mensen te activeren om activiteiten te organiseren in het kader van Gouda750. In de programmering (die door de stuurgroep is vastgesteld) zijn reeds vijf hoofdprogramma-onderdelen benoemd. Eén daarvan is de Grande finale die in het laatste weekend van de zomervakantie 2022 plaatsvindt.

Sport

Sport en bewegen leveren een bijdrage aan de bevordering van maatschappelijke participatie en betrokkenheid, van een actieve, gezonde levensstijl en van het (behoud van) een goede gezondheid. We geven verdere uitvoering aan de uitgangspunten en ambities uit de sportnota “Sport en bewegen in Gouda 2022”. Samen met uitvoeringspartner Sport.Gouda werken we aan een toekomstbestendig aanbod van sportvoorzieningen, vitale sportverenigingen, het stimuleren van sport in de buitenruimte en de inzet van sport en bewegen voor het sociaal domein en kwetsbare doelgroepen.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Actualiseren Nota sportaccommodaties

In 2019 is een nieuw meerjaren investerings- en onderhoudsplan voor de sportaccommodaties opgesteld. Daarnaast is de behoefte aan sportaccommodaties voor de komende vijftien jaar in kaart gebracht en is duurzaamheid ook in de sport een belangrijk item geworden. Er wordt steeds meer in de openbare ruimte gesport en de eigendomssituaties met betrekking tot opstallen op sportparken zijn in de loop der jaren uiteen gaan lopen. Ten slotte zijn er trends in bepaalde sporttakken die de druk op het ruimtegebruik doen toenemen. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de ruimte en accommodaties voor sport te herformuleren. De uit 2009 stammende Nota Sportaccommodaties wordt daarom geactualiseerd.

Versterken samenhang sport en sociaal domein

De Sportimpulsregeling loopt nog tot medio 2020. Voor die tijd wordt de werking van de regeling geëvalueerd en wordt bepaald of en zo ja hoeveel budget er nodig is om de regeling te verlengen. De initiatieven die Sport.Gouda onderneemt in het kader van sport en sociaal domein blijven een speerpunt in de uitvoering van het sportbeleid. Verder is in 2019 onder begeleiding van sportformateur (rijkssubsidie) een lokaal sportakkoord opgesteld. Een groot aantal organisaties heeft daarin steun uitgesproken om sport en bewegen een gezamenlijk belang van de stad te laten zijn en worden concrete acties benoemd. Vanaf 2020 wordt dit Sportakkoord uitgevoerd, in 2020 en 2021 is hiervoor rijkssubsidie beschikbaar. Daarnaast worden samen met maatschappelijke instellingen kwetsbare groepen inwoners ondersteund door middel van sport en bewegen. Aanvullend wordt uitvoering gegeven aan de conclusies van het naar aanleiding van een motie gestarte onderzoek naar hoe sporters en sportverenigingen nog beter vertegenwoordigd kunnen worden bij het sportbeleid.

Continuering verzakelijking relatie met Sport.Gouda

Via de vastgelegde afspraken in de bestaande Dienstverleningsovereenkomst (DVO, 2017) wordt de samenwerking met Sport.Gouda verder geoptimaliseerd. Onder andere via een heldere overlegstructuur worden de doelstellingen en ambities afgestemd en gemonitord en worden actuele onderwerpen besproken. Afspraken over de financiering en uitvoering van acties worden concreet en schriftelijk vastgelegd. Dat geldt ook voor de afspraken in het kader van eventuele gevolgen van de wijzigingen in de btw-regelgeving voor de sport.

Binnenstad Gouda

Vanuit economisch perspectief willen we bereiken dat Gouda een levendige en bruisende binnenstad heeft. Dit doen we o.a. door de leegstand te bestrijden, de panden op te knappen (ook in verband met het feestjaar Gouda 750) en waar mogelijk de openbare ruimte op te knappen. Om de stad aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers proberen we waar mogelijk meer groen te creëren.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Aanpak achterstallig onderhoud via subsidieregeling

De aanpak van het achterstallig onderhoud van panden in de binnenstad heeft prioriteit in het kader van Gouda 750. Eigenaren van de geïnventariseerde panden worden benaderd en kunnen subsidie krijgen voor herstel. De subsidieregeling die hiervoor nodig is, wordt conform planning eind 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Meer hierover onder het kopje: “Cultuurhistorie”.

Leegstand bestrijden en continueren uitvoering wonen boven winkels

Om de leegstand in de binnenstad te bestrijden heeft de gemeenteraad in 2017 de leegstandsverordening vastgesteld. De uitvoering hiervan loopt nu reeds 1,5 jaar. De verordening wordt vooral gebruikt om met eigenaren in contact te komen. Daarnaast wordt de regeling Wonen boven winkels uitgevoerd. Beide regelingen worden vaak in combinatie opgepakt omdat via de regeling wonen boven winkels ook een financiële tegemoetkoming geboden kan worden aan eigenaren. Twee keer per jaar vindt een schouw plaats om de leegstand te monitoren.

Herinrichting Korte Vest/ Agnietenstraat

De gemeenteraad heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de Korte Vest/ Agnietenstraat opnieuw in te richten. De reden hiervoor is dat in de straat vele nieuwe winkels en voorzieningen (o.a. de Cheese Experience en een supermarkt) gehuisvest gaan worden en tevens de damwand aan de Korte Vest vervangen moet worden. De toename van het aantal voorzieningen zal vermoedelijk leiden tot andere/grotere verkeersstromen waardoor gekeken moet worden naar de juiste indeling van het gebied. Ook moeten sommige delen op beeldkwaliteit A- plus worden gebracht. De planontwikkeling start in het najaar van 2019. De eerste actie zal zijn om te komen tot een definitief ontwerp (2020) waarna de uitvoering fasegewijs wordt opgepakt. De damwand wordt in 2021 vervangen. De ambitie is om de realisatie van een steiger onderdeel uit te laten maken van de plannen.

Meer groen in de binnenstad

Uit onderzoek van Platform 31 is gebleken dat de binnenstad aantrekkelijker wordt voor bezoekers als er meer groen in de binnenstad aanwezig is. Ook vanuit het programma klimaatadaptatie is het van belang om meer groen in de stad te creëren voor het tegengaan van hittestress en het verhogen van het woongenot. We werken hierbij samen met de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda en het Singelpark.

Verkeerscirculatieplan, emissie loze stadsdistributie binnenstad.

Met deze maatregelen beogen wij om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. We streven hierbij een autoluwe binnenstad na. Zie verder hoofdstuk

Uitrol evenementenbeleid.

In 2019 is Gouda uitgeroepen tot Nationale Evenementenstad en is de nieuwe evenementennota vastgesteld. De uitrol van het nieuwe evenementenbeleid gaat plaatsvinden, tevens werken we aan verduurzaming van evenementen.

Toerisme, stadsmarketing en recreatie

Toeristisch bezoek moet bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad door meer uitgaven in de binnenstad en bezoekers die langer blijven. Nu we 1,1 miljoen bezoekers hebben gehaald, werken we aan een nieuwe koers voor toerisme en een nieuw uitvoeringsplan. We willen in ieder geval graag het aantal zakelijke evenementen (vergaderingen, congressen e.d.) verhogen. Dit pakken we samen met de stakeholders in de stad op. Ook werken we met de regio verder aan de uitvoering van plan van aanpak Cheese Valley, daarbij zoeken we naar uitbreiding van partners.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Uitvoeringsplan toerisme

Samen met de belangrijkste stakeholders in de stad werken we aan een nieuwe koers voor toerisme, waarbij kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. In het uitvoeringsplan wordt uitgewerkt hoe we verder met toerisme aan de slag gaan.

Investeren in zakelijke toerisme

We werken aan een samenwerkingsverband om zakelijke evenementen in Gouda te stimuleren. We richten ons op Gouda via onze netwerken en de Nederlandse markt via meeting & events organisatoren.

Cheese Valley

We willen de samenwerking rondom Cheese Valley breder trekken door de kaassector te betrekken in een privaat publieke samenwerking.

Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

De afgelopen jaren is een kwaliteitsimpuls gestart om de groengebieden weer up-to-date te maken. Daarvoor zijn plannen ontwikkeld in overleg met betrokken partijen; inmiddels is de uitvoering van plannen gestart. Zo is in de Oostpolder is een informatiebord geplaatst met uitleg over de historie van het gebied. Er zijn plannen in de afrondende fase om het padenverloop in de Goudse Hout aan te passen met het doel wandelaars en fietsers meer te scheiden gezien het nu al soms intensieve gebruik. Ook worden dan aanpassingen in de beplanting doorgevoerd. Verder wordt in de planvorming gezocht naar een betere verbinding met ’t Weegje en wordt de entree bij ’t Weegje uitnodigender ingericht. De Kwaliteitsimpuls Groenalliantie biedt ook kansen voor combinaties met toerisme.

Waterrecreatie

We blijven in gesprek met lokale en regionale partners om de waterrecreatie verder te stimuleren, in de regio in de vorm van de Samenwerkingskaart Waterrecreatie voor Midden-Holland en met de Wateralliantie over de opgestelde Watervisie.