Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Lasten

42.161

45.022

44.177

42.836

Baten

-16.726

-19.908

-17.838

-17.472

Saldo van lasten en baten

25.435

25.114

26.339

25.364

Toevoegingen aan reserves (lasten)

3.870

2.939

1.577

1.167

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-721

-740

-1.041

-40

Saldo mutaties reserves

3.149

2.199

536

1.127

Resultaat

28.584

27.313

26.875

26.491

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

College- en raadsbesluiten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-2

-2

-2

-2

Tweede ijkmoment 2019

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

58

32

32

32

2.1 Verkeer en vervoer

0

8

8

8

2.2 Parkeren

0

1

1

1

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

0

8

8

8

8.1 Ruimtelijke ordening

150

-87

-37

13

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

0

0

0

0

8.3 Wonen en bouwen

220

5

5

5

Kadernota 2020

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

25

25

-25

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

0

0

0

-560

8.1 Ruimtelijke ordening

0

0

0

-40

8.3 Wonen en bouwen

0

0

0

140

Tweede ijkmoment 2019

Overige mutaties

863

-25

717

500

Totaal

1.289

-34

757

80

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

701

441

416

204

2.1 Verkeer en vervoer

14.147

14.454

15.599

15.999

2.2 Parkeren

1.240

1.246

1.203

1.194

2.5 Openbaar vervoer

124

117

116

109

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

5.331

5.834

6.281

5.277

8.1 Ruimtelijke ordening

2.400

1.761

1.661

1.660

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

0

0

-1

-1

8.3 Wonen en bouwen

1.486

1.261

1.059

914

Totaal

25.429

25.114

26.334

25.356

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek

780

0

0

0

Herinr.Sportlaan js 2018

0

0

235

0

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

0

4.057

0

0

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020

250

0

0

0

Investeringen PP jaarschijf

3.500

3.500

3.500

3.500

Mobiliteitsplan

230

280

0

0

PP CIP jaarschijf

2.700

538

1.280

1.280

PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf

0

1.875

1.983

1.429

Verduurzaming Vastgoed

1.779

0

0

0

Vervangen computers best.Selectief Toegangssysteem Binnenstad ( zakpalen)

0

0

0

350

Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017)

0

0

0

395

Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018)

0

181

0

0

WW-Standplaats EMT betonplaat

350

0

0

0

Herinrichting Agnietenstraat

400

0

0

0

GP: Afrit Goudse Poort - reconstructie

85

0

0

0

Maatregelen knelpunten verkeer en VCP (VerkeersCirculatieplan 2020-2021)

0

5.824

0

0

Totaal

8.459

10.250

6.998

6.559