Doelen en prestaties

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Versnelling woningbouw

Programma versnelling woningbouw

Het programma Versnelling Woningbouw geeft invulling aan de ambitie in het coalitieakkoord, om 200 extra woningen te realiseren in de categorie sociale huur en 200 woningen in de categorie middeldure huur. De gemeente Gouda biedt ruimte voor menging van functies en voor de transformatie van zakelijke panden en voormalig zorgvastgoed naar woningen. Het stimuleren van private partijen om woningen te realiseren boven winkels wordt gecontinueerd.

Samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen voor sociale woningbouw

Met de woningcorporaties verkent Gouda concrete kansen om sociale woningbouw te realiseren. De prestatieafspraken worden geëvalueerd en herzien. Op grond van de woonvisie worden met marktpartijen afspraken gemaakt over de realisatie van sociale en middeldure huurwoningen.

Regionale strategie en afspraken woningbouw

De gemeente Gouda draagt bij aan een regionale verstedelijkingsvisie en legt nieuwe afspraken over de regionale woningbouwprogrammering vast in de Regionale agenda wonen (RAW), met daarbij het regionaal afsprakenkader woningbouw. Andere overheden worden actief betrokken bij de woningbouwkansen zoals verkend in de verstedelijkingsagenda.

Integrale aanpak door gebiedsontwikkeling

Gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone

In de omgeving van station Gouda, Burgemeester Jamessingel en Antwerpseweg liggen veel kansrijke locaties voor transformatie naar wonen. Met een integraal ontwikkelperspectief wordt richting gegeven aan de gebiedsontwikkeling, zodat woningcorporaties en private partijen duidelijkheid hebben over de doelstellingen en kaders. Met de transformatie van het gebied wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering en versterking van de positie van het stationsgebied en Gouda als centrumgemeente in de regio Midden-Holland.

Goudse Poort

De gemeente Gouda werkt actief mee aan initiatieven die passen binnen de Ontwikkelstrategie voor de Goudse Poort. De nadruk ligt hierbij op de transformatie van leegstaande kantoren, op plekken die geschikt zijn voor een woonfunctie. Locaties gelegen in de omgeving van de Antwerpseweg en Harderwijkweg worden meegenomen in de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone.

Zuidelijk stationsgebied

De gemeente Gouda zet de vernieuwingsplannen door, inclusief het oplossen van de fietsenproblematiek. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in 2019 en realisatie vindt plaats in 2020 -2022. Met betrekking tot de aanbesteding van de fietsenstalling heeft ProRail gemeld dat deze niet geheel zonder risico is. De aanbesteding wordt nu doorgezet. Na ontvangst van de inschrijvingen is duidelijk of de aanbesteding past binnen het beschikbare budget. Als dat niet zo is, dan zijn er mogelijkheden tot versobering of zal eventueel extra budget gevraagd worden.

Realisatie Westergouwe

In 2020 wordt gewerkt aan de realisatie van fase II van de nieuwe woonwijk Westergouwe. Het projectbureau Westergouwe werkt aan de planvorming voor fase 3 en aan een actualisatie van het Masterplan. De realisatie van de wijk wordt in samenhang gezien met het bereikbaarheidsvraagstuk voor de westkant van Gouda, alsook met een fysieke aansluiting van de wijk op de bestaande stad.

Uitvoeren van het mobiliteitsplan

Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid

De gemeente Gouda onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om het wensbeeld van de wegenstructuur uit het Mobiliteitsplan te realiseren. Nog in de tweede helft van 2019 wordt hiervoor het Verkeerscirculatieplan opgeleverd. Resultaat: een voorkeursvariant voor de verkeerscirculatie inclusief verkeersmaatregelen. De resultaten van de voorkeursvariant van de verkeerscirculatie werkt Gouda in 2020 uit tot concrete maatregelen per kruispunt en wegvakken. Daarnaast wordt ingezet op verbetering van de doorstroming op enkele routes waarop het verkeer zoveel mogelijk gebundeld moet worden, zoals op de route Goverwellesingel-Burgemeester van Reenensingel. Naast de fysieke aanpassingen van kruispunten zet Gouda ook verkeersmanagement en innovatieve systemen in (Smart Mobility).

In 2020 worden hiervoor onder meer de volgende projecten uitgevoerd:

 • Korte termijn maatregelen Joubertstraat en Bodegraafsestraatweg;
 • Nadere uitwerking verkeersstructuur Haastrechtsebrug en Goejanverwelledijk;
 • maatregelen oversteekbaarheid Goudse Houtsingel;
 • Aanpassing kruispunt Kon. Wilhelminaweg – Goudkade (korte termijn maatregel);
 • Maatregelen leefbaarheid Bodegraafsestraatweg;
 • Inrichten schoolzones (30 km) op Plaswijckweg rond scholen Het Vlot, De Cirkel, De Goudakker.

Gouda fietsstad nummer 1

De gemeente Gouda werkt aan diverse maatregelen die het fietsgebruik stimuleren. In 2020 wordt onderzocht hoe de fietsverbinding met Westergouwe nog verder kan worden verbeterd. Dit wordt onder meer gedaan door een actieve bijdrage te leveren aan de verkenning en realisatie van regionale fietsroutes door provincie Zuid-Holland, waaronder de route tussen Rotterdam en Gouda. Ook worden trajecten verkend voor snelfietsroutes naar onder meer Alphen a/d Rijn en Utrecht.

Op lokaal niveau worden jaarlijks fietsknooppunten aangepakt en worden tegelpaden vervangen door asfalt.

In 2020 worden hiervoor onder meer de volgende projecten uitgevoerd:

 • Verbeteren route Ridder van Catsweg- H de Vrieslaan (incl. aansluiting Bloemendaalseweg);
 • Terugdringen enkelvoudige ongevallen fietsers;
 • Start herinrichting Noothoven van Goorstraat tot fietsstraat (fase 1 kan starten in Q4);
 • Fietsvriendelijke afstelling verkeerslichten Bleulandweg en Plesmanplein;
 • Herinrichting Thorbeckelaan (quick win maatregelen).

Parkeren slimmer regelen

Gouda zet in 2020 de aanpak voort om het parkeren beter te regelen. Daarbij gaat het om het actualiseren van parkeernormen, prijzen en betaaltijden van parkeren. Om de parkeerproblematiek in de randen van de betaald parkeergebieden aan te pakken zal onderzocht worden of de huidige gereguleerde gebieden kunnen worden uitgebreid. Dit gaat samen met een aanpassing van de parkeertarieven en de verbetering van de toegankelijkheid van parkeergarages en parkeerterreinen. Ook worden projecten opgezet voor deelfietsen en deelauto's. Voor toeristische bezoeken aan de binnenstad zal de bereikbaarheid en parkeermogelijkheid voor touringcars worden verbeterd.

Schone stad

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving, bevordert de gemeente Gouda het gebruik van de fiets, OV en elektrische voertuigen. Ook een slimmere regeling van verkeerslichten kan veel effect sorteren. Bij binnenstedelijke woningbouwprojecten wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden voor langzaam vervoer, OV, deelauto's en daarna pas naar het gebruik van privé auto's.

Ook de volgende maatregelen worden in 2020 nader onderzocht:

 • Schonere alternatieven voor (binnenstads)distributie;
 • Autoluw maken binnenstad;
 • Terugdringen emissies verkeer;
 • Stimuleren schoon vervoer;
 • Uitbreiden E-laden;
 • Uitbreiden 30 km-zones.

Optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer

De strategische ligging van Gouda in combinatie met een uitstekende dienstregeling van treinen en bussen, is een belangrijke vestigingsfactor voor bewoners en ondernemers. De inzet voor de toekomst is dat de dienstregeling op station Gouda minimaal gelijk blijft aan het huidige niveau, waarmee Gouda bovengemiddeld goed bediend wordt. Hiervoor neemt de gemeente Gouda in 2020 actief deel aan overleggen op regionaal niveau.

Voor het verbeteren van de OV-bereikbaarheid van Westergouwe en Gouwepark, worden de gesprekken over een nieuw treinstation voortgezet. Het station zou tevens kunnen functioneren als transferium langs de A20. Ook de gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder kan hiervan mee profiteren.

In 2020 zal ook worden gewerkt aan de volgende OV-bereikbaarheidsmaatregelen:

 • Nieuwe invulling doelgroepenvervoer;
 • Nieuwe route en voorzieningen buurtbus Gouda-Reeuwijk.

Verbeteren leefbaarheid kwetsbare buurten

Wijkontwikkeling door verbetering woningaanbod

De gemeente Gouda werkt met de woningcorporaties aan projecten in de wijken Korte Akkeren en Gouda oost:

 • In 2019 zijn de bouwvoorbereidingen aan project Van Heuven Goedhartsingel gestart. Eind 2020 / begin 2021 start de bouw starten van 18 eengezinswoningen en 2 appartementencomplexen met circa 34 woningen;
 • Eind 2018 is het vastgoed in de De Rijkestraat aangekocht en medio 2019 zijn de gebruikers vertrokken waarna is gestart met de sloop en bouwvoorbereidingen. Eind 2020 start de bouw van 20 appartementen en 20 eengezinswoningen;
 • Gemeente start in 2020 met de bouwvoorbereidingen aan het Zuidelijk Stempel Oost. In 2021 start de bouw van 47 eengezinswoningen en 62 appartementen;
 • In het 3e kwartaal 2019 is de realisatieovereenkomst voor Gunningmavo getekend. In 2020 komt het bestemmingsplan in procedure. Eind 2020 start de bouw van 63 appartementen.

Aan de slag in kwetsbare buurten

Naast de huidige twee wijkontwikkelingsgebieden zijn er in de Woonvisie 2015 - 2020 en in de Raamovereenkomst Prestatieafspraken (2017) drie kwetsbare buurten benoemd waar gemeente en corporaties met voorrang aan de slag willen gaan: Oud-Achterwillens, Burgen & Lusten en Polderbuurt. In 2020 wordt gestart met een onderzoek om in beeld te brengen hoe en waar de "wijkontwikkeling" van de toekomst gestalte kan krijgen. Daarbij zal niet alleen gekeken worden naar de onderlinge spelregels, maar ook naar wat aan investeringen nodig is, opdat de reserve wijkontwikkeling adequaat kan worden benut.

Een passend woningaanbod

Actualiseren woonbeleid

In 2020 actualiseert gemeente Gouda de woonvisie.

De volgende aspecten worden hier in meegenomen of komen hier in terug:

 • Woningvoorraad sociale en middeldure huur;
 • Onderzoek naar de mogelijkheden voor een experiment met woningtoewijzing;
 • De regeling voor Startersleningen.

Stimuleren en faciliteren meer middeldure huurwoningen

De gemeente Gouda is actief met stimulerende en faciliterende maatregelen ter vergroting van het aanbod van middeldure huurwoningen (€ 720 tot € 1.000). Onderzocht wordt op welke wijze gewaarborgd kan worden dat middeldure huurwoningen op langere termijn in hetzelfde prijssegment beschikbaar blijven.

Wonen kwetsbare groepen

De gemeente Gouda zet zich in voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen:

 • De doorstroming in voorzieningen voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en tijdelijk verblijf worden bevorderd, door regionaal afspraken te maken over de uitstroom;
 • De gemeente Gouda moet ook in 2020 voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders. In de tweede helft van 2019 zal de provincie Zuid-Holland kenbaar maken hoe hoog deze taakstelling is;
 • De gemeente Gouda werkt samen met woningcorporaties aan het realiseren van tijdelijke woningen, onder andere voor spoedzoekers. Dit zijn mensen in complexe situaties die niet in aanmerking komen voor een urgentie, maar wel met spoed onderdak nodig hebben;
 • Zoals in het Regionaal kader Maatschappelijke Zorg (2017-2020) is afgesproken onderzoeken we samen met de regiogemeenten de mogelijkheden voor een locatie voor Skaeve Huse in de regio Midden-Holland.

Implementatie Omgevingswet

Omgevingsvisie

De komende periode wordt met verschillende stakeholders in samenspraak een agenda voor de omgevingsvisie bepaald. Via wijkgesprekken wordt input opgehaald voor de omgevingsvisie. Het streven is om in het tweede kwartaal van 2020 de omgevingsvisie vast te stellen in de raad. Verouderd beleid wordt ingetrokken.

Omgevingsplan GoudAsfalt

Binnen de pilot op Goudasfalt wordt geëxperimenteerd met een omgevingsvisie voor het gebied, om vervolgens de doorvertaling naar een omgevingsplan (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) te maken.

Digitale toegang tot informatie over de leefomgeving verbeteren

Informatie over de leefomgeving (waaronder bestemmingsplannen) wordt de komende jaren gedigitaliseerd en de organisatie wordt voorbereid op de koppeling met het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Met een Kompas worden medewerkers begeleid in het koppelen van nieuw beleid aan digitale werkingsgebieden. Regels over de fysieke leefomgeving worden toepasbaar opgesteld door middel van vragenbomen.

Efficiënte en integrale besluitvorming

Regelgeving en processen worden de komende jaren aangepast in lijn met de uitgangspunten van de Omgevingswet. Er wordt geëxperimenteerd met het integraal afwegen van ruimtelijke initiatieven aan de Omgevingstafel. Processen in het ruimtelijk domein worden zaakgericht uitgerold. Regelgeving over de fysieke leefomgeving wordt eenvoudiger en beter opgesteld (omgevingsplan). Er wordt gewerkt aan een participatiestrategie voor de fysieke leefomgeving en aan nieuwe afspraken over de rol/bevoegdheden raad en college.

Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen

Gouda stelt bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen op ten behoeve van (particuliere) plannen en projecten. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening gehouden met de Omgevingswet.

In 2020 worden onder meer de volgende bestemmingsplannen aangeboden aan de gemeenteraad voor vaststelling:

 • Bestemmingsplan Goverwelle (reguliere actualisatie);
 • Bestemmingsplan Spoorzone, deelgebied stationsomgeving noord (tbv ontwikkeling);
 • Van Loonlocatie (tbv ontwikkeling);
 • Gunningmavo (tbv ontwikkeling);
 • Noothoven van Goorstraat (tbv ontwikkeling).

Duurzaam beheer openbare ruimte

Realisatie nieuw ECO-park

Op basis van de inbreng van diverse belanghebbenden is een voorlopig ontwerp opgesteld. In dit ontwerp is rekening gehouden met een toekomstige doorontwikkeling van het Ecopark in de ontwikkeling naar circulariteit. Uitgangspunt is dat het Ecopark in de nabije toekomst ook plaats gaat bieden aan start-ups (bedrijfjes) op het gebied van circulaire economie. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor het rondleiden en opleiden van scholieren op het Ecopark op het gebied van afval, duurzaamheid en circulaire economie.

Nog in november 2019 zullen de projectkosten voor de realisatie van het Ecopark aan de raad worden voorgelegd. Daarna zal, na goedkeuring door de raad, in januari 2020 de aanbesteding gepubliceerd worden. Start bouw is voorzien vanaf medio 2020.

Uitvoeringsleidraad openbare ruimte (LIOR -> DIOR)

Met het oog op een duurzame inrichting van de openbare ruimte wordt een visie opgesteld.

Afvalbeleid / VANG doelstellingen

In oktober 2019 wordt een voorstel aan de raad aangeboden met een evaluatie van het eerste jaar Afval Scheiden Loont. Daarin worden voorstellen gedaan om vanaf 2020 een aantal knelpunten op te lossen en verbeteringen in de afvalinzameling door te voeren.

Transitie uitvoering Dagelijks beheer infra

Het merendeel van de teruggenomen taken hebben organisatorisch een plek gekregen bij de afdeling Beheer openbare ruimte. Het onderdeel brugbediening (Havendienst) is bij Stadstoezicht ondergebracht. De taken zijn nagenoeg allemaal aanbesteed aan de markt en worden aangestuurd volgens het regiemodel.

Reclame openbare ruimte

Op basis van het nieuwe reclamebeleid (december 2018) is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van diverse aflopende reclamecontracten in de openbare ruimte. In 2020 worden nieuwe partijen geselecteerd die de komende jaren, tegen een marktconforme vergoeding, reclame mogen voeren in de openbare ruimte.