Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

6. Sociaal domein

Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 65 jaar)

per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2018

762,5

774

Indirecte sturing op behoud of toename

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2018

67,7

67,8

Monitoring Goudse waarde t.o.v. landelijke waarde

6. Sociaal domein

Personen met bijstandsuitkeringen (per dzd. inw. 18 jr en ouder)

per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder

tweede halfjaar 2018

40,9

39

Afname

6. Sociaal domein

Aantal re-integratievoorzieningen (per dzd. inw. 15-65 jr)

per 1.000 inw. 15-65 jr

eerste halfjaar 2018

31,9

30,5

Geen doel op zich (maatwerk)

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per dzd. inw.)

%

tweede halfjaar 2018

64

60

Geen; aantal is geen doel

6. Sociaal domein

% Kinderen in armoede

%

2015

6,44

6,58

Geen

6. Sociaal domein

% Jeugdwerkloosheid

%

2015

2,05

1,52

Hier wordt niet op gestuurd.

6. Sociaal domein

% Jeugdcriminaliteit

%

2015

2,24

1,45

Geen

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar)

% van alle jongeren tot 18 jaar

tweede halfjaar 2018

16,9

10,4

Afname of gelijk

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

%

tweede halfjaar 2018

0,5

0,3

Afname of gelijk

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar)

%

tweede halfjaar 2018

1,4

1,1

Afname of gelijk

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

Indicator

Toelichting

Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 65 jaar)

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Personen met bijstandsuitkeringen (per dzd. inw. 18 jr en ouder)

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Aantal re-integratievoorzieningen (per dzd. inw. 15-65 jr)

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per dzd. inw.)

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

% Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

% Jeugdwerkloosheid

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

% Jeugdcriminaliteit

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar)

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar)

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.