Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 4 Sociaal domein

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Lasten

123.125

120.824

120.918

120.512

Baten

-27.388

-27.288

-28.475

-28.455

Saldo van lasten en baten

95.737

93.536

92.443

92.057

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-4.400

-1.080

-1.537

0

Saldo mutaties reserves

-4.400

-1.080

-1.537

0

Resultaat

91.337

92.456

90.906

92.057

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Meicirculaire 2019

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

520

448

461

473

6.2 Wijkteams

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

-2

-2

-2

-2

6.4 Begeleide participatie

691

575

397

500

6.5 Arbeidsparticipatie

77

79

82

86

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

206

219

229

238

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.354

1.367

1.381

1.393

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

614

656

621

621

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

150

150

151

152

Tweede ijkmoment 2019

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

0

11

11

11

6.2 Wijkteams

0

1

1

1

6.3 Inkomensregelingen

216

355

356

360

6.4 Begeleide participatie

0

5

5

5

6.5 Arbeidsparticipatie

0

16

16

16

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

0

8

8

8

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

0

16

16

16

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

6

-1.281

-1.281

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

0

5

5

5

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

0

503

503

503

Tweede ijkmoment 2019

Overige mutaties

2.783

1.522

1.204

873

Totaal

6.607

5.941

4.163

3.977

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.009

6.851

7.229

6.905

6.2 Wijkteams

6.586

6.587

6.587

6.587

6.3 Inkomensregelingen

6.997

7.145

7.152

7.155

6.4 Begeleide participatie

11.017

10.506

10.410

10.213

6.5 Arbeidsparticipatie

3.597

3.399

3.468

3.577

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.931

2.939

2.939

2.939

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

12.375

12.368

12.390

12.399

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

18.851

17.401

15.857

15.868

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

20.178

20.173

20.246

20.246

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

3.554

3.557

3.557

3.558

7.1 Volksgezondheid

2.612

2.581

2.581

2.581

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

32

32

32

32

Totaal

95.739

93.539

92.448

92.060

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Aanpassing Lekkenburg

1.605

0

0

0

Totaal

1.605

0

0

0