Doelen en prestaties

Wat wil Gouda bereiken?

De thema’s waarop ingezet wordt, zijn:

 • Een inclusieve en tolerante stad;
 • Preventie (inclusief aanpak armoede);
 • (Thuis) wonen in de wijk;
 • Kwaliteit van zorg en ondersteuning & samenwerking in de keten;
 • Programma ‘integrale uitvoeringsorganisatie’;
 • Aan het werk en meedoen & programma ‘naar een nieuwe sociale dienst’.

Thema: Een inclusieve en tolerante stad

Gouda is een diverse, inclusieve en tolerante stad, waarin iedereen zichzelf kan zijn binnen de rechten en plichten van burgerschap. Wanneer inwoners van Gouda elkaar allereerst zien als mede-Gouwenaar en pas daarna als een bijzondere Gouwenaar, met een bepaalde afkomst, beperking, religie, status, geaardheid, een goed idee, of bepaalde principes, zal er meer onderling begrip en verdraagzaamheid zijn.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

De volgende activiteiten hebben in 2020 prioriteit:

Uitvoeringsagenda SamenLeven 2020-2022

VN Verdrag Handicap

 • Mensen met een beperking voelen zich welkom in de samenleving;
 • Opstellen lokale inclusie agenda.

Regenboogstad

 • Vergroten van de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTI-personen;
 • Uitvoeren Regenboogplan.

Burgerschap / Respect

 • Vergroten van kennis over de democratie en de rechten en plichten van burgerschap bij de inwoners van Gouda, en van respect en tolerantie tussen Gouwenaars onderling;
 • Deelnemen aan Nationale Respect Tour; Afstemmen gastlessen PO en VO; gezamenlijke activiteit met Libertum.

Verder wordt ingezet op:

Actieplan antidiscriminatie

 • Tegengaan discriminatie, waar mogelijk actief in gesprekgaan na meldingen;
 • Continueren en beter zichtbaar maken van het meldpunt discriminatie.

SamenLeven in buurten

 • Buurtgenoten zien elkaar allereerst als mede-Gouwenaar en daarna pas als Gouwenaar met een afkomst, religie, bepaalde principes, geaardheid, etc.
 • Bijdragen aan activiteiten vanuit Veiligheid en wijken

Thema: Preventie

Meedoen op school, werk en in de samenleving mogelijk maken door versterking van de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen, normalisatie en gerichte interventies die kwaliteit van leven beschermen en bevorderen. Specifieke aandacht voor preventie van armoede en schulden en positieve gezondheid.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

De volgende activiteiten hebben in 2020 prioriteit:

Preventie en gezondheidsbeleid

Op basis van een analyse van de Goudse problematiek een top drie van gerichte interventies opstellen. Keuzes en uitgangspunten verwerken in het nieuw beleidskader Sociaal Domein. Vanuit het perspectief van positieve gezondheid stimuleren van gezondheidsbevorderende en gezondheidsbeschermende interventies in de fysieke leefomgeving (omgevingsvisie).

Preventie van schulden

Bij de aanpak van schulden is het van groot belang om een goed netwerk te hebben waardoor voor allerlei diverse vragen gerelateerd aan financiële problematiek een passende ondersteuning geboden kan worden. Om dit netwerk te versterken, wordt in 2019 het convenant Goudse Standaard getekend dat inzet op een sluitende keten voor hulp bij schulden en de verdere professionalisering van die ondersteuning.

Om preventie van schulden verder vorm te geven, worden in 2020 de volgende acties ingezet:

 1. Starten met vroegsignalering van schulden via een directe benadering van inwoners waar signalen zijn betalingsachterstanden;
 2. Structureel maken van de Inzet van ervaringsdeskundigen;
 3. Specifieke interventies op het voorkomen van problematische schulden bij jongeren.

Jongerenwerk

Met het jongerenwerk in Gouda wordt beoogd (kwetsbare) jongeren die opvallen door overlastgevend en risicovol gedrag op positieve wijze mee te laten doen in de samenleving door hen aan te spreken op kwaliteiten, talenten en verantwoordelijkheden en grenzen te stellen. Op deze wijze hopen we een ontwikkeling richting criminaliteit te voorkomen.

In 2019 wordt het jongerenwerk geëvalueerd. Centraal staat de vraag of de wijze waarop het jongerenwerk wordt uitgevoerd past bij de behoeften, vragen en problematiek van de (risico) jeugd in Gouda en of het aansluit bij het aanbod van andere voorzieningen voor de jeugd in Gouda. Ketenpartners, gemeenteraad en gemeente worden bij de evaluatie betrokken. De uitkomst van de evaluatie wordt gebruikt voor een nieuwe aanbesteding in 2020.

Verder wordt ingezet op:

Preventieve ondersteuningsstructuur jeugd

Vormgeven van een nieuwe ondersteuningsstructuur jeugd in de wijk en om de school gericht op een effectieve samenwerking tussen jeugdpartners in de stad zoals de Brede school en de jeugdgezondheidzorg. Dit behelst onder andere de uitwerking van de toekomst van de netwerksamenwerking van het Centrum voor Jeugd en Gezin en deze vormgeven in een nieuwe opdracht aan de partners in de stad. Deze structuur wordt opgenomen in de nieuwe nota sociaal domein.

Uitvoeren armoedebeleid

De raad krijgt in 2019 inzicht in de effecten van het armoedebeleid. In 2018 en 2019 zijn pilots gedaan gericht op voorkomen van armoede door kinderen in staat te stellen te leren met geld om te gaan (financiële educatie) en door het bieden van laagdrempelige huiswerkbegeleiding teneinde te voorkomen dat kinderen niet mee kunnen komen op school. Conform beleid is met de armoede nota vooral ingezet op het bestrijden van de gevolgen van armoede onder kinderen. Daarnaast heeft de raad in diverse moties verzocht om een regeling of voorziening voor andere doelgroepen dan kinderen. Of daaraan invulling kan worden gegeven en zo ja op welke wijze is onderwerp van beleidsontwikkeling en politieke besluitvorming in 2020.

Aanpak laaggeletterdheid (taal, rekenen en digitale vaardigheden) en versterken Taalhuis

Gouda participeert in het programma Tel mee met Taal 2020 - 2024, dat door het Rijk wordt geïnitieerd.

Gouda is centrumgemeente voor deze arbeidsmarktregio en zet extra in om de aanpak van laaggeletterdheid te versterken, door:

 • Voorkomen van laaggeletterdheid en versterken digivaardigheid onder inwoners steviger onderdeel van gemeentelijk beleid te laten zijn;
 • Versterken van het netwerk en de samenwerking in het sociale domein gericht op signaleren en ondersteunen van inwoners met een beperkte vaardigheid op het gebied van lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer;
 • Beter rechtstreeks bereiken van de doelgroep;
 • In de arbeidsmarktregio met werkgevers op te trekken voor het bereiken van laaggeletterde werknemers.

In Gouda hebben 27 partijen gezamenlijk een taalakkoord gesloten met als voornaamste punt de oprichting van het Taalhuis. Het taalakkoord loopt tot en met 2019. Voor 2020 worden nieuwe afspraken gemaakt worden als basis voor een vernieuwd Taalhuis, in lijn met het programma Tel mee met Taal.

Thema: (Thuis) wonen in de wijk

De ambitie is dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen met de juiste ondersteuning. We streven naar verschillende woonvormen met flexibele intensieve begeleiding.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

De volgende activiteiten hebben in 2020 prioriteit:

Transformatie maatschappelijke zorg en Gewoon Thuis

 • De transformatie van de maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen, voor wie dat mogelijk is, naar (beschutte) woonvormen met flexibele ambulante intensieve begeleiding;
 • Opstellen en uitvoeren samenwerkingsafspraken in de regio, toekomstplan zorglandschap, project innovatie in de opvang.

Gewoon Thuis Jeugd

Zoveel mogelijk kinderen veilig in een (t)huis situatie laten opgroeien. We voeren samen met de regio, aanbieders en onderwijs het plan van aanpak Gewoon Thuis Jeugd (actielijn 2 van het transformatiefonds jeugd) uit. Hiervoor zijn middelen beschikbaar uit het landelijk Transformatiefonds jeugd.

Wat gaan we doen:

 • Inzet op alternatief van verblijfszorg in de thuissituatie door de innovatie van een intensief integraal ambulant team over de domeinen heen (lichtverstandelijk beperkt, ggz en jeugd en opvoedondersteuning), met inzet van het eigen netwerk;
 • Een expertteam kan in vastlopende complexe zorgcasussen doorbraken forceren door het bieden van passend (maatwerk)traject met perspectief;
 • Start van een project rond versterking van de pleegzorg, beschut wonen voor jongeren en zelfstandig wonen met begeleiding voor jongeren.

Verder wordt ingezet op:

Langer Thuis Wonen

 • Goede ondersteuning en zorg thuis van kwetsbare ouderen. We richten ons hierbij op een passende woningvoorraad, nieuwe woonvormen, de woonomgeving en zorg en ondersteuning thuis;
 • - Plan van aanpak opstellen en uitvoeren van 1 actielijn binnen dit plan van aanpak.

Inclusieve Wijk: Westergouwe

 • Werken aan de inclusieve wijk Westergouwe: een wijk waar iedereen kan wonen, de woonomgeving is afgestemd op de wensen van de bewoners en een sociale gemeenschap kan ontstaan;
 • Uitwerking van de drie innovatiethema’s door de gebiedscoalitie.

Participatie in de Buurt 3.0

 • Een infrastructuur van ondersteunende (accommodatiegebonden) voorzieningen die bijdragen aan sociale cohesie; voorkomen van sociaal isolement en ontlasting van mantelzorgers;
 • De regeling Participatie in de buurt wordt herijkt en aangepast aan de huidige wensen.

Mantelzorg

 • Verbeteren mantelzorgondersteuning waar mogelijk. Het gaat daarbij om individuele mantelzorgondersteuning en respijtzorg (ook voor jeugd);
 • In 2020 worden de mogelijkheden voor respijtzorg uitgebreid. De wens is om meer mogelijkheden voor mantelzorgers te bieden om even vrijaf te hebben van de zorg. Het is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheden van respijtzorg.

Thema: Kwaliteit van zorg en ondersteuning & samenwerking in de keten

Het doel is zo goed mogelijke kwaliteit van zorg en ondersteuning leveren. Dit uit zich in goed contractmanagement en het kunnen monitoren van gegevens, waardoor op aspecten van kwaliteit van zorg gestuurd kan worden.

De gemeente en de zorgaanbieders zijn niet de enige actoren in en rond het zorgdomein. De relatie met andere ‘schakels in de keten’, onder meer vanwege de raakvlakken tussen de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (ZvW), de Wmo en Jeugdwet is belangrijk om te komen tot een sluitende aanpak en gezamenlijk nieuwe initiatieven te kunnen opzetten.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

De volgende activiteiten hebben in 2020 prioriteit:

Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt

Kinderen groeien op in een veilige omgeving, daar waar dat kan thuis. We voeren samen met de regio het plan van aanpak actielijn 5 van het transformatiefonds uit (dit wordt financieel ondersteund met middelen uit het landelijke Transformatiefonds jeugd).

Wat gaan we doen:

 • De jeugdbeschermingsketen wordt verkort en er wordt effectiever en waar nodig intensiever samengewerkt in de keten zodat gezinnen sneller worden geholpen;
 • Er wordt een gemeenschappelijk afwegingskader ontwikkeld om complexe problemen en (intergenerationele) patronen eerder te herkennen;
 • Ouders worden eerder en intensiever betrokken, waardoor hun motivatie voor hulp groter is en er minder escalaties zijn.

Hulp is intensief wanneer nodig, integraal, op maat en snel beschikbaar. Door eerdere inzet en signalering wordt voorkomen dat kinderen de dupe worden van complexe scheidingen.

Aanpak Huiselijk Geweld

Met alle gemeenten in Hollands Midden is een Regiovisie 2019-2023 vastgesteld waarin de ambities zijn om de doelgroep eerder en beter in beeld te krijgen, geweld duurzaam te stoppen en aandacht te besteden aan specifieke doelgroepen. De uitvoeringsplannen zijn gericht op de thema’s: Meldcode, Complexe scheidingen, Ouderenmishandeling, Mensenhandel, Versterken lokale samenwerking, Kwetsbare kinderen in de jeugdbeschermingsketen, MDA++, 1Gezin1Plan en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Invulling taakstelling

Het doel is om duurzaam binnen de financiële kaders invulling te geven aan de ambities van het sociaal domein. Hiertoe wordt een pakket aan maatregelen uitgevoerd dat gericht is op het realiseren van de in de begroting opgenomen taakstelling voor 2020 en verder.

Verder wordt ingezet op:

Transformatie jeugd GGZ

Preventie binnen de jeugd GGZ probeert zorg te normaliseren, voorkomen dan wel vroegtijdig te signaleren. Door koppeling van zorg, verwijzers en scholen kan GGZ problematiek eerder en effectiever worden aangepakt. Door uitbreiding van het product Basis GGZ kunnen er meer kinderen en jongeren geholpen worden binnen de basis GGZ.

 • Inzet op laagdrempelige collectieve trainingen jeugd GGZ en gerichte normalisatie en preventie jeugd GGZ
 • Verwijzingen en triage naar jeugd GGZ mee nemen binnen het programma integrale uitvoeringsorganisatie.
 • Sturing op aanbieders en het zorglandschap via contractmanagement en ontwikkel afspraken met de grootste jeugd GGZ aanbieders.

Ontwikkeling zorg en veiligheidshuis

Door koppeling van de zorg en veiligheidsketen is er betere afstemming tussen deze domeinen en kan complexe casuïstiek efficiënter en effectiever worden aangepakt. In 2020 wordt het zorg en veiligheidshuis verder vormgegeven in samenwerking met de gemeenten in Hollands Midden, het Veiligheidshuis en de GGD.

Wet verplichte GGZ (Wvggz)

De rechten van Goudse inwoners met GGZ problematiek zijn goed geborgd. In 2020 is de wet van kracht en wordt de implementatie voltooid in samenhang met overige ontwikkelingen zoals de vorming van een zorg en veiligheidshuis.

Analyse en monitoring

Structurele en adequate analyse op basis waarvan prognoses gemaakt kunnen worden en gestuurd kan worden, om zo structureel grip te houden op de omvangrijke bedragen in het sociaal domein en waar nodig tijdig beleidsmatig bij te kunnen sturen.

Contractmanagement en toezicht Wmo en Jeugd

Door gerichtere sturing op aanbieders op kwaliteit, wachtlijsten, zorglandschap en budget wordt het aanbod van zorg in Gouda en de regio verbeterd.

Thema: Programma Integrale uitvoeringsorganisatie sociaal domein

Het doel is dat inwoners de ondersteuning krijgen die past bij de soms complexe problemen op diverse levensterreinen (op maat). Daarbij streven we ernaar dat de dienstverlening naast efficiënt ook snel en toegankelijk is, zodat mensen niet het gevoel hebben dat zij in een woud aan (soms tegenstrijdige regels) zijn beland.

Uitgangspunten rondom dienstverlening in het sociaal domein en de gevolgen voor het toekomstige takenpakket van het sociaal team behoren ook tot dit programma. Het tijdspad van dit programma is afgestemd met het programma vernieuwing sociaal domein en de nieuwe sociale dienst. In alle drie de programma’s wordt gewerkt aan dezelfde doelstelling.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

De volgende activiteiten hebben in 2020 prioriteit:

Inrichten integrale uitvoeringsorganisatie

De gemeentelijke toegang en dienstverlening in het sociaal domein dient – binnen de gegeven kaders - optimaal aan te sluiten bij de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de Goudse inwoner met een zorg – en ondersteuningsvraag. Afhankelijk van besluitvorming en de ingangsdatum van de nieuwe organisatie zal in 2020 de implementatie en het toewerken naar de nieuwe integrale uitvoeringsorganisatie centraal staan.

Sociaal teams

Drie teams in drie gebieden leveren basishulp (beschikkingsvrij en laagdrempelig), zorgcoördinatie, mantelzorgondersteuning, budgetbeheer, cliëntondersteuning, bemoeizorg (nog verder uit te werken) en geven informatie en advies. De teams zorgen voor advisering over maatwerk en het realiseren van vernieuwende oplossingen voor inwoners van 0 tot 100+ in samenwerking met het preventieve veld, vrijwilligers en de wijk. De huidige teams worden in 2020 verder doorontwikkeld. De intentieverklaring met de huidige coöperatie loopt af, daarom wordt in 2020 de voorbereiding opgepakt voor de periode 2021 en verder. Hierbij wordt gekeken naar de omvang van het takenpakket en de juridische constructie.

Thema: Aan het werk en meedoen & programma 'naar een nieuwe sociale dienst'

De gemeente wil met het programma “Naar een nieuwe sociale dienst” een effectieve en efficiënte dienstverlening op maat voor werkzoekenden bereiken, met de nadruk op werk. En een bestandsdaling met 200 langdurig bijstandsgerechtigden.

Het programma duurt 4 jaar, van medio 2018 tot medio 2022. Het kent drie fasen: de ‘Basis op orde’ brengen, ‘Verbinden en Vernieuwen’ en ‘Integrale uitvoeringsorganisatie’. In 2020 rondt de gemeente de fase ‘basis op orde’ af en werkt door aan de fase ‘Verbinden en Vernieuwen’.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

De volgende activiteiten hebben in 2020 prioriteit:

Bijstandsgerechtigden aan het werk en effectieve en efficiënte dienstverlening op maat voor werkzoekenden

De gemeente Gouda stelt als hoge prioriteit om in 2020 een verdere reductie van het aantal bijstandsgerechtigden te realiseren. Hiermee wordt bijgedragen aan de reductie van 200 bijstandsgerechtigden gedurende de gehele coalitieperiode 2018-2022. De afdeling Werk&Participatie werkt in 2020 verder aan de volgende resultaten: een beheerorganisatie voor de bedrijfsvoering, continuïteit en opvolging van cliënten in beeld, een werkwijze voor het structureel beheren van de re-integratie instrumenten, strakke sturing op personeel en vergaande en bindende afspraken over samenwerking in de arbeidsmarktregio (Perspectief op Werk). Tevens wordt het Werkgeversservicepunt gerevitaliseerd in nauwe samenwerking met Promen, gemeenten uit de arbeidsmarktregio Midden-Holland en het UWV.

Ruimte voor experimenten

In 2020 worden twee experimenten uitgevoerd:

 1. Deeltijd ondernemen met een bijstandsuitkering. In 2020 biedt de gemeente voor bijstandsgerechtigden met ondernemerspotentie de mogelijkheid om part time te ondernemen naast part time werk;
 2. Bijstandsgerechtigden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ondernemen binnen een sociale coöperatie.

Maximale inzet voor inburgering; begeleiden bij taalverwerving, integratie en werk

De gemeente continueert de ondersteuning van statushouders, waarbij de interne- en externe werkprocessen verder worden gestroomlijnd. Er wordt nauw samengewerkt met Vluchtelingenwerk en andere maatschappelijke organisaties (sociale teams, vrijwilligersorganisaties) met als doel om de integratie van de doelgroep te bevorderen en hen zoveel mogelijk in de samenleving te laten deelnemen. Statushouders met een bijstandsuitkering krijgen maatwerkbegeleiding richting school, werk of vrijwilligerswerk.

In 2020 wordt er extra aandacht aan de taalvaardigheid besteed en in toenemende mate integraal gewerkt. In 2020 wordt geanticipeerd op de ‘’Nieuwe Inburgeringswet’ die 1 januari 2021 ingaat (met inzet van de extra middelen van het Ministerie van € 84.628).

Inzet van app

De gemeente Gouda wil in 2020 een online matchingsplatform voor werkzoekende en werkgevers invoeren. Dit is een extra instrument voor werkzoekende om sneller werk te vinden en vacatures worden sneller vervuld. Werkzoekende en werkgevers worden direct met elkaar in contact gebracht. Door middel van zelfservice, kan de werkzoekende zichzelf presenteren, zoeken naar vacatures en direct regeren. Werkgevers hebben de mogelijkheid om te zoeken naar geschikte werknemers op basis van hun talenten. Waar nodig kan de gemeente met persoonlijke dienstverlening ondersteunen.

Promen

Voor de Participatiewet (PW) dienstverlening is binnen Promen een aparte BV opgericht: ProWork. Om de PW dienstverlening vorm te geven en ook vast te leggen, is met ProWork een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. De looptijd van deze DVO is tot eind 2020. In 2020 wordt de DVO geëvalueerd en wordt bezien of er een nieuwe overeenkomst kan worden afgesloten.

Als grondslag van deze DVO is een productportfolio ‘Modules voor Re-integratie Participatiewet’ opgesteld. Hierin staan de eenheidsprijzen van de verschillende aangeboden re-integratiemodules (Diagnose, Leren Werken, Werken naar Werk, Vakvaardigheden en Proefplaatsingen) vermeld. Tevens zijn afspraken gemaakt voor diverse arbeidscontracten (Beschut Werk, Garantiebaan en Regulier contract). Jaarlijks worden er afspraken gemaakt over de minimale omvang van de af te nemen re-integratiemodules en arbeidscontracten.

Voor 2020 krijgt ProWork de opdracht om 30 mensen uit het doelgroepenregister te begeleiden naar werk (garantiebaan of regulier contract) en t/m 2020 in totaal 38 werkzoekenden op een werkplek Beschut Werk te plaatsen. Daarnaast is het doel om vanuit de PW 30 mensen uit het doelgroepenregister te begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt. In 2020 wordt in overleg met Prowork verkent of Prowork een prominentere rol kan vervullen in het beheer van de openbare ruimte.

Social Return

In 2020 worden 60 werkzoekenden via Social Return (SR) aan werk geholpen. De huidige aanpak wordt voortgezet en doorontwikkeld. Er wordt verder ingezet op het stimuleren van subsidierelaties om SR toe te passen. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op sectoren met personeelstekorten passend bij de doelgroep. Tevens worden woningcorporaties gestimuleerd en ondersteund met als doel gebruik te maken van SR-mogelijkheden. Contractpartners (zoals WMO-organisaties, Jeugdorganisaties, Beschermd Wonen) worden in 2020 extra gestimuleerd om SR in te zetten.

Broekriem

In 2020 maakt de gemeente Gouda wederom (5de jaar op rij) gebruik van de diensten van ‘Stichting de Broekriem’. Deze organisatie organiseert, met behulp van tot eventmanager opgeleide vrijwilligers, gratis bijeenkomsten voor werkzoekenden. Hier worden zij geactiveerd en handvatten gegeven met als doel om versneld een geschikte baan te vinden.