Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Wettelijke indicatoren op basis van eigen bronnen

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2018

n.v.t.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2017

5,72

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2018

€ 560

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2018

3%

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

2018

7%

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

Indicator

Toelichting

Formatie

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In Gouda is dit niet van toepassing omdat de gemeente niet werkt met het principe van toegestane formatie.

Bezetting

Het geraamde werkelijk aantal fte's van het ambtelijk apparaat van de gemeente dat werkzaam is op peildatum 1 januari van het begrotingsjaar (Het is niet gebruikelijk de werkelijke bezetting voor een toekomstig begrotingsjaar in te schatten. Voor de begroting 2018 wordt gerekend met de bezetting van 1 januari 2017).

Apparaatskosten

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur

Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Overhead

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in verhouding tot het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) volgens de begroting.