Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 7 Bestuur en organisatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Lasten

28.471

27.602

27.388

26.773

Baten

-3.163

-2.660

-2.660

-2.660

Saldo van lasten en baten

25.308

24.942

24.728

24.113

Toevoegingen aan reserves (lasten)

660

557

557

557

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-955

-725

-550

-548

Saldo mutaties reserves

-295

-168

7

9

Resultaat

25.013

24.774

24.735

24.122

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Tweede ijkmoment 2019

0.1 Bestuur

80

106

106

106

0.2 Burgerzaken

0

14

14

14

0.4 Overhead

0

140

140

137

Kadernota 2020

0.4 Overhead

0

0

0

90

Tweede ijkmoment 2019

Overige mutaties

689

658

616

539

Totaal

769

918

877

886

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

0.1 Bestuur

3.646

3.648

3.645

3.642

0.2 Burgerzaken

1.130

1.141

1.123

1.123

0.4 Overhead

20.540

20.159

19.965

19.353

Totaal

25.316

24.948

24.733

24.118

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Automatisering

400

275

275

550

Vervanging paternosterkasten 2022

0

0

120

0

Totaal

400

275

395

550