Geldstromen door investeringen

In de begroting wordt jaarlijks een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt de omvang van de investeringskredieten en de kapitaallasten vastgesteld. Bij iedere programmabegroting wordt een inschatting van de verwachte operationele, investerings- en financieringskasstromen opgesteld, waardoor liquiditeits- en renterisico’s beheersbaar blijven.

Op basis van prioriteiten uit de programmabegroting 2019-2022 en de kaders voor de programmabegroting 2020-2023 is een investeringsplanning tot stand gekomen.

Voor de leesbaarheid wordt in de presentatie onderscheid gemaakt tussen:

  1. Investeringen > € 500.000 met een incidenteel karakter;
  2. Investeringen > € 500.000 met een planmatig karakter
  3. Investeringen <= € 500.000

De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn meegenomen in de exploitatielasten voor de jaren 2020 e.v.

Het totaalbedrag aan investeringen per jaar is als volgt:

Planning jaar gereed (bedragen in € mln.)

2020

2021

2022

2023

Investeringsbudget > € 500.000

27,9

30,7

25,9

20,2

Investeringsbudget <= € 500.000

2,4

1,4

1,1

1,2

Totaal investeringsbudget (CIP)

30,3

32,1

27,0

21,4

Overzicht met geplande investeringen met een incidenteel karatkter > € 500.000

Omschrijving

Programma

Taakveld 2020

2020

2021

2022

2023

Vernieuwbouw De Ark

1

4.2 Onderwijshuisvesting

5,3

Renovatie De Goudse Waarden

1

4.2 Onderwijshuisvesting

8,1

Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe

1

4.2 Onderwijshuisvesting

0,5

Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek

3

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1,0

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

3

2.1 Verkeer en Vervoer

4,1

Maatregelen knelpunten verkeer en VCP (VerkeersCirculatieplan 2020-2021)

3

2.1 Verkeer en vervoer

5,8

Aanpassing Lekkenburg

4

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1,6

Totaal

7,9

9,9

8,6

0,0

Overzicht met geplande investeringen met een planmatig karakter > € 500.000

Omschrijving

Programma

Taakveld 2020

2020

2021

2022

2023

Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP)

1

4.2 Onderwijshuisvesting

2,6

5,5

2,9

4,9

Rioleringskrediet (40 jr)

2

7.2 Riolering

9,6

9,4

7,6

8,5

Project Programmering deel 1 (Voormalige onderhoudsvoorziening openbare ruimte)

3

2.1 Verkeer en vervoer

3,5

3,5

3,5

3,5

Project Programmering deel 2 (Wegen - 10jr)

3

2.1 Verkeer en vervoer

2,7

0,5

1,3

1,3

Project Programmering deel 3 (Wegen - 40jr)

3

2.1 Verkeer en vervoer

0,0

1,9

2,0

1,4

Verduurzaming Vastgoed

3

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1,6

0,0

0,0

0,0

Automatisering

7

0.4 Overhead

0,0

0,0

0,0

0,6

Totaal

20,0

20,8

17,3

20,2