Plan resultaten en risico's grondexploitaties

Bij de jaarrekening worden de grondexploitaties geactualiseerd. Daarbij worden planningen herzien, indexen geactualiseerd en gerealiseerde kosten en opbrengsten verwerkt. Inhoudelijke beleidskeuzes en of planscope wijzigingen worden voorafgaand aan de actualisatie afzonderlijk ter besluitvorming aangeboden.

De actualisatie van grondexploitaties geeft per project een resultaat op eindwaarde. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel worden voorzieningen getroffen bij projecten die sluiten met een financieel tekort. Gemeente is terughoudend ten aanzien van winstnemingen. In principe wordt pas winst genomen bij het afsluiten van een project.

Per project volgt een overzicht van de stand van zaken en de geplande activiteiten.

Spoorzone 

De grondexploitatie beperkt zich tot het noordelijk deelgebied tussen de Spoorstraat en de Dreef. Het hoofdkantoor van Rabobank Gouwestreek is opgeleverd. Voor de onverkochte kavels wordt de bestemming verruimd om andere functies naast kantoren mogelijk te maken.

Voor de kavel tussen Rabobank en Cinema Gouda is een plan met woningbouw in voorbereiding. In 2020 wordt hiervoor het bestemmingsplan in procedure gebracht, waarna in 2021 gestart kan worden met de bouw. De kavel van NS is verkocht aan een projectontwikkelaar die hier eind 2020 een hotel en appartementen wil realiseren.

Westergouwe 

Westergouwe 1e fase is gereed en fase 2 is in verkoop. De start bouw van de 2e fase wordt verwacht eind 2019.De planvorming voor fase 3 is opgestart. De programmering past binnen de kaders van de Regionale Woonagenda en sluit aan bij de Goudse woningbehoefteraming.

Middenwillens 

Het betreft een project van de gemeente en Slokker Vastgoed met ruim 200 woningen. Op het gemeentelijke deel zijn circa 120 woningen gebouwd. Van de 5 vrije kavels zijn er inmiddels 3 bebouwd en is er 1 in optie genomen. In 2019 / 2020 worden door ProRail in samenwerking met gemeente nooddeuren in het geluidsscherm en brandaanvalspunten aangebracht voor het vergroten van de veiligheid langs het spoor. Hiermee is het grootste deel van de werkzaamheden afgerond en kan de grondexploitatie in 2020 worden afgesloten.