Personeel

Bezetting

De bezetting van de ambtelijke organisatie was 456.3 fte op 1 september 2019. Een stijging ten opzichte van de bezetting op 1 september 2018 (437.3). Een verklaring hiervoor is het feit dat de organisatie extra taken heeft gekregen en daarvoor formatie beschikbaar is gesteld en er in is geslaagd om succesvoller te opereren op de arbeidsmarkt.

Loonkosten

De verwachte loonkosten stijgen van € 40,1 miljoen naar € 40,5 miljoen (2023). Het algemene beeld is dat de begrote loonkosten op eenzelfde niveau blijven. Ten opzichte van eerdere jaren is er wel sprake van een stijging door tijdelijk extra middelen in het Sociaal Domein en op basis van afspraken in het coalitie-akkoord, in het Ruimtelijk Domein door intensivering van de activiteiten Stadsmarketing - Promotie Toerisme, inzet op Energietransitie en Versnelling Woningbouw. Daarnaast is het effect van de terugname taken Cyclus (Integraal beheer openbare ruimte) zichtbaar. De aansturing, coördinatie en toezicht vindt nu vanuit de gemeente Gouda plaats binnen de bepaalde budgetten.

Het loonkostenbudget betreft een inschatting van kosten voor de benodigde personele capaciteit om de gepresenteerde beleidsambities te realiseren.

Bedragen * € 1.000

Begroting 2019 na
wijziging

2020

2021

2022

2023

Ambtelijke organisatie

38.275

39.736

39.120

38.664

38.684

College van BenW

752

776

784

784

784

Gemeenteraad

677

699

706

706

706

Griffie

390

356

359

359

359

Rekenkamer

15

15

15

15

15

Totaal

40.109

41.582

40.984

40.528

40.548