Financiële onderbouwing taakvelden

Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Hierdoor kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving taakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De programmabegroting 2020 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten

Progr.

realisatie 2018

2019

2020

2021

2022

2023

0.1 Bestuur

7

3.522

3.461

3.704

3.707

3.705

3.702

0.10 Mutaties reserves

8

4.680

4.000

5.029

3.495

6.034

2.224

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

8

17.649

1.614

1.070

772

582

2.770

0.2 Burgerzaken

7

2.193

1.997

1.959

1.973

1.955

1.955

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

5.147

6.170

4.953

4.778

4.747

4.530

0.4 Overhead

7

21.717

22.009

22.808

21.922

21.728

21.116

0.5 Treasury

8

-1.180

-1.674

-2.094

-1.533

-1.983

-1.924

0.61 OZB woningen

8

590

671

693

693

693

693

0.62 OZB niet-woningen

8

265

303

179

179

179

179

0.63 Parkeerbelasting

8

157

166

117

117

117

117

0.64 Belastingen overig

8

71

85

87

87

87

87

0.8 Overige baten en lasten

8

1.808

1.247

1.056

3.258

5.451

6.664

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

4.689

4.636

4.790

4.852

4.852

4.852

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

4.565

4.321

4.366

4.210

4.193

4.381

2.1 Verkeer en vervoer

3

15.075

14.440

14.260

14.562

15.706

16.110

2.2 Parkeren

3

1.091

1.006

1.249

1.255

1.213

1.204

2.3 Recreatieve havens

5

234

263

257

260

260

260

2.4 Economische havens en waterwegen

1

868

769

831

974

1.117

1.260

2.5 Openbaar vervoer

3

128

126

125

118

116

109

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

1.990

716

1.240

336

56

54

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

1.289

125

176

177

177

177

3.4 Economische promotie

1

1.117

2.368

2.759

2.547

2.470

2.181

4.2 Onderwijshuisvesting

1

9.262

7.054

7.412

7.591

7.477

7.913

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

6.797

7.419

8.037

8.094

8.031

8.031

5.1 Sportbeleid en activering

5

5.614

6.110

6.646

6.483

6.294

5.908

5.2 Sportaccommodaties

5

2.702

2.798

2.990

2.871

2.764

2.717

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

5

3.650

3.891

3.809

3.768

3.753

3.478

5.4 Musea

5

2.091

2.143

2.155

2.157

2.157

2.157

5.5 Cultureel erfgoed

5

232

229

460

1.223

236

236

5.6 Media

5

1.818

1.841

1.910

1.957

1.997

1.997

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

3

4.430

4.477

5.431

5.934

6.382

5.378

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

7.216

7.538

7.298

7.140

7.518

7.174

6.2 Wijkteams

4

6.302

6.423

6.586

6.587

6.587

6.587

6.3 Inkomensregelingen

4

32.426

31.953

32.605

32.654

32.561

32.564

6.4 Begeleide participatie

4

10.955

11.001

11.017

10.506

10.410

10.213

6.5 Arbeidsparticipatie

4

3.223

3.009

3.598

3.399

3.469

3.577

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

2.408

2.925

2.932

2.940

2.940

2.940

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

10.343

12.481

12.802

12.795

12.817

12.827

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

16.268

15.592

18.850

17.401

17.141

17.154

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

18.543

20.372

21.069

21.061

21.134

21.135

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

4.688

2.326

3.723

3.727

3.727

3.728

7.1 Volksgezondheid

4

2.489

2.487

2.612

2.581

2.581

2.581

7.2 Riolering

2

13.109

14.676

15.240

16.353

17.046

17.043

7.3 Afval

2

8.391

7.635

8.756

8.929

8.993

9.094

7.4 Milieubeheer

2

1.645

2.142

2.324

2.328

2.328

2.221

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

24

41

32

32

32

32

8.1 Ruimtelijke ordening

3

1.585

2.114

2.401

1.762

1.662

1.662

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

3

12.433

10.428

10.304

13.681

11.621

11.256

8.3 Wonen en bouwen

3

5.263

2.619

3.438

2.932

2.730

2.585

Subtotaal lasten

281.574

260.543

274.053

275.627

277.847

274.890

Taakvelden: Baten

Progr.

realisatie 2018

2019

2020

2021

2022

2023

0.1 Bestuur

7

-61

-61

-61

-61

-61

-61

0.10 Mutaties reserves

8

-12.713

-4.197

-6.732

-3.634

-3.167

-625

0.2 Burgerzaken

7

-1.437

-899

-830

-830

-830

-830

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

-5.825

-4.301

-4.247

-4.334

-4.324

-4.323

0.4 Overhead

7

-2.808

-2.261

-2.272

-1.769

-1.769

-1.769

0.5 Treasury

8

-1.233

-256

-262

-261

-260

-258

0.61 OZB woningen

8

-7.441

-7.349

-7.460

-7.599

-7.739

-7.887

0.62 OZB niet-woningen

8

-7.186

-7.158

-7.268

-7.406

-7.544

-7.690

0.63 Parkeerbelasting

8

-3.999

-3.735

-3.876

-3.886

-3.886

-3.896

0.64 Belastingen overig

8

-2.426

-2.556

-2.554

-2.564

-527

-537

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

8

-148.535

-153.125

-158.223

-159.929

-161.029

-164.487

0.8 Overige baten en lasten

8

-1.267

-622

-643

-541

-4.441

-541

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

-37

-46

-47

-47

-47

-47

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

-140

-117

-124

-76

-76

-76

2.1 Verkeer en vervoer

3

-2.089

-160

-111

-111

-111

-111

2.2 Parkeren

3

0

-10

-10

-10

-10

-10

2.3 Recreatieve havens

5

-97

-104

-105

-105

-105

-105

2.4 Economische havens en waterwegen

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

-330

-667

-1.191

-279

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

-160

-153

-153

-153

-153

-153

3.4 Economische promotie

1

-547

-486

-551

-553

-556

-558

4.2 Onderwijshuisvesting

1

-319

-200

-302

-302

-302

-302

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

-5.365

-5.340

-5.809

-5.809

-5.809

-5.809

5.2 Sportaccommodaties

5

-2.410

-2.524

-2.529

-2.529

-2.529

-2.529

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurparticipatie

5

-1

0

0

0

0

0

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

3

-581

-100

-100

-100

-100

-100

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

-657

-88

-290

-290

-290

-270

6.3 Inkomensregelingen

4

-24.990

-24.507

-25.609

-25.509

-25.409

-25.409

6.5 Arbeidsparticipatie

4

-387

0

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

-867

-1.082

-429

-429

-429

-429

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

0

0

0

0

-1.287

-1.287

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

-890

0

-890

-890

-890

-890

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

-1.726

-98

-170

-170

-170

-170

7.2 Riolering

2

-15.655

-16.483

-17.919

-18.853

-19.358

-19.358

7.3 Afval

2

-11.106

-9.806

-11.026

-11.244

-11.344

-11.444

7.4 Milieubeheer

2

-49

0

0

0

0

0

8.1 Ruimtelijke ordening

3

-170

-1

-1

-1

-1

-1

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

3

-14.523

-10.428

-10.304

-13.681

-11.621

-11.256

8.3 Wonen en bouwen

3

-3.548

-1.622

-1.953

-1.671

-1.671

-1.671

Subtotaal baten

-281.574

-260.543

-274.053

-275.627

-277.847

-274.890

Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2020.

Programma's/taakvelden

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Lasten

01 Economie, werk en onderwijs

0

0

831

4.174

15.449

0

0

0

0

20.454

02 Energie en klimaat

0

0

0

0

0

0

0

26.320

0

26.320

03 Wonen en leefomgeving

4.953

0

15.633

0

0

4.975

0

0

16.143

41.704

04 Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

120.711

2.644

0

123.355

05 Cultuur, sport en recreatie

0

0

257

0

0

17.971

0

0

0

18.228

06 Leefbaarheid en veiligheid

0

9.157

0

0

0

0

0

0

0

9.157

07 Bestuur en organisatie

28.471

0

0

0

0

0

0

0

0

28.471

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

6.364

0

0

0

0

0

0

0

0

6.364

Mutaties reserves i.v.m. programma's

0

Saldo rekening

0

Subtotaal lasten

39.788

9.157

16.721

4.174

15.449

22.946

120.711

28.964

16.143

274.053

Programma's/taakvelden

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Baten

01 Economie, werk en onderwijs

0

0

-1

-1.894

-6.111

0

0

0

0

-8.007

02 Energie en klimaat

0

0

0

0

0

0

0

-28.945

0

-28.945

03 Wonen en leefomgeving

-4.247

0

-121

0

0

-100

0

0

-12.258

-16.726

04 Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

-27.388

0

0

-27.388

05 Cultuur, sport en recreatie

0

0

-105

0

0

-2.529

0

0

0

-2.634

06 Leefbaarheid en veiligheid

0

-171

0

0

0

0

0

0

0

-171

07 Bestuur en organisatie

-3.163

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.163

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-187.018

0

0

0

0

0

0

0

0

-187.018

Mutaties reserves i.v.m. programma's

0

Subtotaal baten

-194.428

-171

-227

-1.894

-6.111

-2.629

-27.388

-28.945

-12.258

-274.053

Resultaat

-154.640

8.986

16.494

2.280

9.338

20.317

93.323

19

3.885

0