Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Lasten

9.157

9.062

9.045

9.233

Baten

-171

-123

-123

-123

Saldo van lasten en baten

8.986

8.939

8.922

9.110

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2

-1

-1

0

Saldo mutaties reserves

-2

-1

-1

0

Resultaat

8.984

8.938

8.921

9.110

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Tweede ijkmoment 2019

1.2 Openbare orde en veiligheid

75

26

26

28

Kadernota 2020

1.2 Openbare orde en veiligheid

0

0

0

470

Tweede ijkmoment 2019

Overige mutaties

169

164

163

166

Totaal

244

190

189

663

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.743

4.806

4.806

4.806

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.240

4.136

4.118

4.305

Totaal

8.983

8.942

8.924

9.111

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Vervanging camera toezicht

51

45

42

0

Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2023

0

0

0

42

Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ

0

0

40

0

Vervanging Video managem syst Stadstoezicht

0

125

0

0

Totaal

51

170

82

42