Doelen en prestaties

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen

Persoonsgerichte aanpak van daders
De partners in het Veiligheidshuis en politie werken aan een structurele aanpak van daders van woninginbraken om het aantal inbraken te verminderen. In een combinatie van repressie en zorg wordt gepoogd tot een vermindering van recidive te komen bij personen die op de Top 60-lijst staan. De inzet van bestuurlijke maatregelen zoals de last onder dwangsom voor vervoer van inbrekerswerktuigen en de aanpak van heling zijn hierbij effectief.

Aanpak overlast & inzet op risicojongeren
Op de locaties in Gouda waar sprake is van overlast door jeugd op straat worden snel en gericht (bestuurlijke) maatregelen getroffen. De stadsmarinier en het jongerenwerk investeren in relaties met de jongeren, maar zij pakken samen met de partners binnen de aanpak jeugdveiligheid ook door als dat nodig is. Voor ondersteuning van risicojongeren is trajectbegeleiding beschikbaar.

Vroegtijdig signaleren en preventie

In diverse Actieoverleggen worden vroegtijdige signalen van overlast en risicogedrag in de wijken gedeeld en nemen de partners hierop maatregelen. Ook het onderwijs speelt hier een steeds grotere rol in. In Loods15, een onderwijsopvangvoorziening, is plaats voor 5 jongeren tegelijk om structureel uitvallen te voorkomen.

Inbraakpreventie
Met name in nieuwe hotspots (straten waar in korte tijd meerdere inbraken plaatsvinden) wordt ingezet op voorlichting over bestaande subsidieregelingen en het geven van anti-inbraaktips aan bewoners. Ook via de ruim 100 WhatsApp groepen worden tips met bewoners gedeeld. De omgevingsgerichte aanpak bestaat uit het beter verlichten van straten en achterpaden en de aanpak van vluchtroutes en begroeiing waarbij het zicht wordt ontnomen.

Analyse aard en omvang drugscriminaliteit
Door analyse van informatie en het gezamenlijke optrekken met partners wordt de aard en omvang van drugscriminaliteit in Gouda in kaart gebracht. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de verbanden tussen jeugdcriminaliteit, Top60 en de aanpak van ondermijning.

Voorkomen van radicalisering en polarisatie

Netwerk en preventie
De gemeente onderhoudt een strategisch netwerk binnen de stad en werkt samen met sleutelpersonen aan het organiseren van activiteiten en debatten om het onderwerp radicalisering bespreekbaar te maken. Ouders kunnen weerstandstraining ontvangen vanuit Oumnia works, samen met CJG en de GGD. Professionals ontvangen training op links-, rechts- en Islamitisch extremisme.

Persoonsgerichte aanpak

Vanuit casusregie worden contacten onderhouden met (mogelijk) radicaliserende personen. De samenhang tussen de verschillende activiteiten van de partners (zoals de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, zorg) wordt bewaakt om te komen tot een aanpak op maat. Dit geldt ook voor eventuele terugkeerders.

Tegengaan van ondermijning

Het centrale doel van het Programma Ondermijning is het (zoveel mogelijk) uitschakelen van de ondermijnende invloed van criminele netwerken door het verstoren van hun ‘bedrijfsproces’. Het schakelteam (projectteam) werkt op basis van signalen aan misstanden in de horeca, drugshandel, fraude, prostitutiebranche of andere vormen van criminaliteit. Alle lopende casuïstiek wordt verzameld, geduid, geprioriteerd en waar nodig wordt een (integrale) aanpak bepaald.

Spoor 1: Aanpak knooppunten
Inzet van Bibob-toetsing op alle nieuwe aanvragen voor horeca, inzet van het integraal handhavingsteam voor (onaangekondigde) handhavingsacties bij vergunningsplichtige panden en met inzet van het project Gezonde Horeca Gouda vier probleempanden per jaar aanpakken.

Spoor 2: Aanpak hennepteelt/drugshandel
Het verdiepen en aanscherpen van de samenwerking met de wooncorporaties bij het handhaven na de vondst van hennep, integrale controle van coffeeshops en het toepassen van bestuurlijk instrumentarium in reactie op Hennep Informatie Berichten (HIB’s) vanuit de politie.

Spoor 3: Aanpak criminele netwerken
De focus ligt hierbij op beperken van instroom en bevorderen van uitstroom uit netwerken, zowel criminele families als Outlaw Motor Clubs. De inzet op criminele families valt onder het Veiligheidshuis. De aanpak van de eerste familie heeft een positief effect gehad op de omgeving (minder dreiging en overlast).

Spoor 4: Tegengaan bestuurlijke ondermijning

In 2020 wordt een meldpunt opgestart voor het intern melden van ondermijningssignalen. De uitkomsten van het onderzoek naar bestuurlijke weerbaarheid worden omgezet in acties. Dit heeft betrekking op het gebied van de uitvoering van de Wet Bibob, de aanwezige kennis over de bevoegdheden van de verschillende samenwerkingspartners en over de screeningsprocedure van medewerkers.

Afname van sociale overlast: focus op woonoverlast en personen met verward gedrag

Tegengaan woonoverlast
De gemeente werkt integraal aan de aanpak van woonoverlast. Woonoverlast is vaak een combinatie van zorgmijding, een psychische stoornis, agressief gedrag, vervuiling en /of geluidsoverlast. Voor buren en omwonenden kan dit langdurig tot heel vervelende situaties leiden. Het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD is het eerste aanspreekpunt voor dergelijke meldingen en dat coördineert vervolgens de benodigde inzet. Bij escalatie kunnen bestuurlijke instrumenten soms uitkomst bieden.

Buurtbemiddeling

Het aantal meldingen rondom burenruzie en overlastgevende personen blijft hoog. Buurtbemiddeling wordt ingezet om escalatie te voorkomen. Zij bemiddelt en leert inwoners, die conflicten met buren hebben, deze met enige ondersteuning zelf op te lossen.

Toezicht en handhaving

Het team Stadstoezicht werkt aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Dit doet zij onder meer door toezicht te houden op parkeren, afval, jeugd, evenementen en horeca. Handhavers zijn zichtbaar en aanspreekbaar voor inwoners in de wijken. Daarbij werkt Stadstoezicht samen met de politie, de omgevingsdienst en met organisaties in de wijk. De leefbaarheid in de openbare ruimte staat daarbij centraal. Daarnaast zorgt Stadstoezicht voor het cameratoezicht, de brugbediening, de Havendienst en voor de beveiliging Huis van de Stad. Toezicht en handhaving werkt informatiegestuurd, waardoor leefbaarheidsvraagstukken sneller in beeld zijn en adequaat aanpakt kunnen worden. Het ontwikkelen van een effectieve aanpak met de samenwerkingspartners op leefbaar en veilig wordt verder doorontwikkeld in 2020.