Wat gaat het opleveren?

Overzicht exploitatie

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Lasten

1.108

3.575

5.127

8.587

Baten

-180.286

-182.185

-185.426

-185.295

Saldo van lasten en baten

-179.178

-178.610

-180.299

-176.708

Toevoegingen aan reserves (lasten)

500

0

3.900

500

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Saldo mutaties reserves

500

0

3.900

500

Resultaat

-178.678

-178.610

-176.399

-176.208

Toelichting op de exploitatie

Uit de 2e begrotingswijziging 2019 zijn de volgende mutaties opgenomen (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Resultaat 2de raadswijziging 2019

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

-1.551

840

-556

-5.315

Meicirculaire 2019

0.10 Mutaties reserves

1.275

-600

-2.353

0

0.61 OZB woningen

43

51

75

84

0.62 OZB niet-woningen

28

25

37

36

0.64 Belastingen overig

3

4

5

6

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

-3.571

-2.641

-228

-60

0.8 Overige baten en lasten

-140

173

166

7

Kadernota 2020

0.10 Mutaties reserves

-400

-700

-710

0

0.5 Treasury

0

0

0

-150

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0

-50

0.8 Overige baten en lasten

0

0

500

0

Tweede ijkmoment 2019

0.10 Mutaties reserves

320

-1.007

-507

-7

0.5 Treasury

-502

215

-17

428

0.61 OZB woningen

0

0

0

0

0.62 OZB niet-woningen

0

0

0

0

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0

0

0.64 Belastingen overig

0

1

1

1

0.8 Overige baten en lasten

92

100

84

86

Overige mutaties

-4.859

-3.172

-2.151

-2.060

Geldleningen en afschrijvingen

Tweede ijkmoment 2019

572

617

-6

-927

Kredieten

Tweede ijkmoment 2019

10.714

14.565

2.463

11.709

Reserves

College- en raadsbesluiten

Tweede ijkmoment 2019

2.379

2.028

-3.233

-62

Kadernota 2020

400

700

710

0

Meicirculaire 2019

-1.275

600

2.353

0

Overige mutaties

1.579

-816

438

5.335

Voorzieningen

Tweede ijkmoment 2019

2.140

2.495

2.899

1.611

Totaal

7.248

13.479

-29

10.672

 

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

0.10 Mutaties reserves

-1.701

-139

2.868

1.599

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

1.070

772

582

2.770

0.5 Treasury

-2.356

-1.794

-2.244

-2.183

0.61 OZB woningen

-6.767

-6.906

-7.046

-7.194

0.62 OZB niet-woningen

-7.088

-7.226

-7.365

-7.510

0.63 Parkeerbelasting

-3.759

-3.769

-3.769

-3.779

0.64 Belastingen overig

-2.466

-2.475

-439

-449

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

-158.223

-159.929

-161.029

-164.487

0.8 Overige baten en lasten

413

2.718

1.010

6.123

Totaal

-180.877

-178.748

-177.432

-175.110